Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Özellikler

Beton örtüsü

Kolon içindeki donatının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir.

Min. pursantaj

Kolona konulacak boyuna donatının minimum değerini belirleyen orandır. Kolonun brüt alanının Minimum Pursantaj parametresi ile çarpımı minimum donatı alanını belirler. Kolona konulacak donatı bu alandan daha az olamaz anlamına gelmektedir.

Max. pursantaj

Kolona konulacak boyuna donatının maksimum değerini belirleyen orandır. Kolonun brüt alanının Maksimum Pursantaj parametresiyle ile çarpımı maksimum donatı alanını belirler. Kolona konulması gereken donatı, bu alan ile karşılaştırılır. Kolona konulması gereken donatı alanı fazla ise, pursantaj değerini aşan kolon için kesit yetersiz uyarısı verilir.

Min. etriye aralığı

Kolonun orta bölgesine konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden az olmayacak şekilde seçilir. Sarılma-birleşim-orta bölge aralıkları için verilen koşullar yönetmelik şartlarından az olamacak olmayacak şekilde ayrıca otomatik kontrol edilir.

Max. etriye aralığı

Kolonun orta bölgesine konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden fazla olmayacak şekilde seçilir. Sarılma-birleşim-orta bölge aralıkları için verilen koşullar yönetmelik şartlarından az olamacak olmayacak şekilde ayrıca otomatik kontrol edilir.

Mantolama yüzdesi

"Minimum kullan" seçeneği  işaretlenmediyse, bu satırda yazan pursantaj değeri kadar donatı manto donatısı olarak kolona yerleştirilir.

Minimum olarak kullan

Bu seçenek  işaretli değilse, "mantolama yüzdesi" satırında yazan pursantaj değeri kadar donatı manto donatısı olarak kolona yerleştirilir.  Seçenek işaretli ise mantonun betonarme hesabı yapılır ve hesap sonucuna çıkan donatı ile mantolama yüzdesinde hesaplanan donatı karşılaştırılır. Hangisi büyükse o donatı miktarı manto donatısı olarak kolona yerleştirilir.

Kolon alt sarılma bölgesi 1.5lb

Kolon sarılma bölgesi, kolon alt ucunda yapıldığı durum için geçerlidir. İşaretlenirse, kolon sarılma bölgesi 1.5lb olarak kadar hesaplanır ve sarılma bölgesi etriyeleri bu değer kadar çizilir. (Lb, TS500 bindirme boyu mesafesidir.)

Üst kat donatı sonuçlarını alt katta minimum olarak kullan

Analiz sonucunda üst kattaki kolonlarda çıkan donatı pursantajının alt kattaki kolonların donatı pursantajından fazla olması durumunda; alt kattaki kolonların donatılarını üst kattaki kolonlarla eşit hale getirir.

Süneklik düzeyi normal/sınırlı olsa bile süneklik düzeyi yüksek enine donatı koşullarını uygula

İşaretlenmesi halinde normal sünek yapının kolonların da etriye tasarımı yüksek sünek yapı maddelerine göre yapılır.

Gereken donatıyı fiber modelini kullanarak hesapla

İşaretlenmesi halinde betonarme kolonlarda gerekli olan boyuna donatı alanı, kolon enkesitinde uygun beton ve donatı modelleri ile kesit hücreleri (lif, fiber) tanımlanarak hesaplanır.

Düşey donatı kenetlenme boyu

Kolon düşey donatı kenetlenme boyunun belirlenmesini sağlar.

Çift Etriye Tipi

Kolon etriye tipi belirlenir. Kullanmak istediğiniz etriye tipini işaretleyiniz.

...