Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Özellikler

Statik malzeme

image-20240516-131931.png

Elemanda kullanılacak statik materyali malzemeyi listeden seçin. Statik materyal malzeme betonarme elemanı olarak Yapı Ağacında Materyaller Malzemeler altında tanımlanabilir.

Sonlu elemanlar genişliği

Döşeme hesabında esas alınacak maksimum sonlu eleman genişliğini girilir. Program döşemeleri yamuk formda  sonlu elemanlara bölerek döşeme analizini yapar. Sonlu eleman genişliği, bu satıra girilen değeri aşmamak kaydıyla döşeme şekline göre otomatik ayarlanır.

Moment hesap açısı

Bu değer sıfır bırakıldığında döşeme analizi sırasında döşeme eksenleri, 1. yönde 0 derece ve 2. yönde 90 derece alınır. Döndürülmüş bir yapıda moment hesap açısı da otomatik yenilenir. Farklı açıda eksenlere göre döşeme analizi yapılmak istendiğinde değer değiştirilebilir.

1. Yapı x eksenine paralel tanımlıdır. Moment açısı 0 derece olduğunda aşağıdaki moment diyagramı elde edilir.

2. Yapı 45 derece döndürülüp moment açısı da 45 derece verilirse 1 ile aynı sonuçlar elde edilir.

3. 45 derece girilen bir yapıda moment açısı sıfır bırakılırsa 1 ve 2’den farklı sonuçlar elde edilir.

Hareketli yük çarpanı

Yapı toplam ağırlığı hesaplanırken ilgili döşemeden gelen hareketli yük değeri kutucuğa girilen değer ile çarpılarak dikkate alınır. Deprem yükü hesabında, yapı toplam kütlesi değişeceğinden eleman tasarım sonuçları değişir. Ancak bu çarpan döşeme üzerinde var olan hareketli yük değerini değiştirmez.

Betonarme hesap akslarını oluştur

Döşeme yerleştirildiğinde döşeme betonarmesi için döşemede tanımlanması gereken betonarme hesap akslarının program tarafından otomatik oluşturulması için bu seçenek işaretlenebilir. Bu durumda tanımlanan her bir döşemede döşemenin tam ortasından yatay ve dikey iki adet betonarme hesap aksı oluşturulur. Seçenek işaretlenmezse, kullanıcı döşeme betonarmesi için “betonarme hesap aksı” komutunu kullanarak betonarme hesap aksı tanımlamalıdır.

Betonarme hesap akslarını göster

Döşeme betonarmesinin yapılacağı doğrultuyu gösteren betonarme hesap akslarının döşeme üzerinde gösterilmesi isteniyorsa işaretlenir. Bu gösterim sadece bilgi amaçlıdır ve kalıp ve/veya donatı planlarında çizilmez.

Rijit diyagram oluşturması seçenekleri

image-20240516-132005.png

Herhangi bir katta döşeme olması/olmaması durumuna göre rijit diyaframlar program tarafından otomatik tespit edilir. Bu parametreler döşeme bazında rijit diyaframlık durumlarını değiştirir. Yapılan değişikler analizi etkiler.

Rijit diyafram indeksi

Rijit diyaframları gruplandırlandıran numaradır. Örneğin tek  rijit diyaframlı projelerde bu değer, tüm döşemelerde 1'dir. Farklı rijit diyaframlı sistemlerde, diyaframlar 2, 3 vb şekilde indekslenecektir.

Otomatik rijit diyaframı oluştur

Seçenek işaretlendiğinde döşeme, rijit diyafram indeksine göre belirlenen rjit diyagram sistemine dahil edilecektir. Aynı indeks numarasına sahip tüm döşemeler aynı rijit diyafram içerisinde olacaktır.

Katın diyaframına bağlama

Seçenek işaretlendiğinde döşeme, rijit diyaframda bulunmayacaktır.

Bağlantı ne olursa olsun otomatik rijit diyafram oluştur

Seçenek işaretlendiğinde döşemenin pozisyonu ne olursa olsun, rijit diyafram indeksinde yazan numaraya göre döşemeler, aynı rijit diyafram sistemi içerisinde kabul edilecektir. Örneğin arada boşluk olan iki kuleli sistemlerde bu seçeneğe ihtiyaç duyulabilir.

...