Kiriş Betonarme Tasarım Parametreleri

Kiriş Parametreleri komutu ile Betonarme Kiriş Tasarımında kullanılan tasarım parametreleri belirlenir. Paspayı, kenetlenme boyu, maksimum ve minimum etriye aralığı ve donatı oranı vb. parametreler kiriş parametreleri penceresinden belirlenir. Kirişlerde gereken donatının fiber modeli ile hesaplanması seçeneği de bu pencerede bulunur.

Kiriş Parametreleri Diyaloğunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Tasarım Parametreleri başlığı altından Kiriş Parametreleri komutuna tıklayarak Kiriş Parametreleri diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

Kiriş Parametreleri

Betonarme tasarımda ve donatı yerleştirilmesi aşamasında hangi kriterlere uyulacağı parametreler ile belirlenir.

 

Özellikler

Özellikler

Beton örtüsü

Kiriş içindeki çekme veya basınç donatısının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir.

Mininum açk. çekme purs.

Kirişte çekme bölgesine konulacak minimum donatıyı  belirleyen parametredir. Bu parametre kirişte  açıklığında alta ve kiriş mesnetinde üstte kullanılır. Donatı, hiçbir koşulda bu parametreyle belirlenen sınırdan daha az seçilmez.

Maksimum pursantaj

Kirişe konulacak çekme donatısının(mesnette üst donatı, açıklıkta alt donatı) üst sınırını belirler. Donatı hiçbir koşulda  bu parametreyle belirlenen sınırdan fazla seçilmez. Sınırdan daha fazla donatı gerekmesi durumunda ideCAD maksimum pursantajın fazla olduğu kiriş için “kesit yetersiz” mesajı verir.

Çift etriye için min. B

Kiriş genişliği bu parametreyle karşılaştırılır.  Kiriş genişliği bu parametrede yazan minimum genişlik değerini aşmadığı sürece kirişler çift kollu bir etriye ile donatılandırılırlar. Aksi durumda 2 adet çift kollu etriye ile donatılandırılırlar. Donatılandırma projede bulunan tüm kirişler için yapılır.

Ayrıca, Kiriş Ayarları diyalogunda Statik/Betonarme sekmesinde Çift Etriye seçeneği işaretlenirse, Çift Etriye İçin Min B parametresine bakılmadan o kiriş çift etriye ile donatılandırılır. Başka bir deyişle bu ayar hangi kiriş veya kirişler için yapıldıysa sade o kiriş ve kirişlere çift etriye atılır.

Gövde demiri için H

Kiriş yüksekliği bu parametrede yazan değerden  fazla ise kirişe gövde donatısı yerleştirilir.

Etriye min aralığı

Kiriş sarılma bölgesine konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden az olmayacak şekilde seçilir.

Etriye max. aralığı

Kiriş sarılma bölgesine konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden fazla olmayacak şekilde seçilir.  

Maks. montaj + düz aralığı

Kiriş genişliği bu satırda yazılan değere bölünür ve kirişe konulacak minimum montaj veya düz donatı aralığı bu değere göre belirlenir. Kirişe her koşulda en iki adet 12’lik düz ve montaj donatısı konulur. Çift etriye durumlarında veya 2 adetten fazla sayıda donatı getiren durumlarda düz ve montaj sayısı olabildiğince aynı adette seçilir. Örneğin 4 adet montaj gerektiren bir kirişte düz donatı da 4 adet atılmaya çalışılır.

Gövde çapı

Kullanıcı, kirişlere konulacak gövde donatılarının çapıdır.

Askı donatısı hesabında mevcut etriyeleri dikkate al

Saplanan - taşıyan kirişlerin mesnet bölgesinde teşkil edilecek olan askı donatısı hesabı ile ilgili seçenektir. Askı donatısı etriye olarak çizilmektedir

Uygunluk burulmasında kirişlerin burulma rijitliğini ihmal et

İşaretlenmesi halinde uygunluk burulması hesabı yapılan kirişlerde kiriş burulma rijitliği ihmal edilir, kiriş burulma atalet momentleri sıfır alınır.

Gereken donatıyı fiber modeli kullanarak hesapla

İşaretlenmesi halinde betonarme kirişlerde gerekli olan boyuna donatı alanı, kiriş enkesitinde uygun beton ve donatı modelleri ile kesit hücreleri (lif, fiber) tanımlanarak hesaplanır.

Üst donatıları komşu açıklığa uzat

Üst donatıları mesnette birleştirilen sürekli kirişlerin, komşu kiriş içerisine uzatılacak parçasının, kiriş temiz açıklığa bağlı değeri bu satırdan belirlenir.

Alt donatıları komşu açıklığa uzat

Alt donatıları mesnette birleştirilen sürekli kirişlerin, komşu kiriş içerisine uzatılacak parçasının, kiriş temiz açıklığa bağlı değeri bu satırdan belirlenir.

TBDY madde 7.4.3.1 kontrolü

TBDY madde 7.4.3.1 kontrolü yapılacaksa bu seçeneği işaretlenir.. Bu kontrolle, kenar kolonların içerisine uzatılan kiriş boyuna donatıların yeterliliği kontrol edilir. Şemada minimum koşullar yazılmıştır ve isternirse değiştirebilir.

Etriye boyunun belirlenmesinde  komşu kiriş donatılarını dikkate al

Kiriş etriyesinin boyu hesaplanırken üstte montaj ile altta düz donatıyı saracak şekilde yerleştirileceği düşünülür. Bu seçenek işaretlendiğinde üst montajla birlikte varsa komşu kirişten gelen düz donatıların da etriye içine girdiği kabul edilir. Bunun sonucunda etriye boyu üstte komşu girişten gelecek donatılar için pay bırakılmış olarak hesaplanır ve açılımda o şekilde çizilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1338016089