Kesit/Görünüş Ayarları

Kesit Hattı Ayarları/Görünüş Ayarları komutları ile kesit/görünüş çizimlerine ait parametrelere ve seçeneklere ulaşılır. Projeye göre kesit/görünüş ayarları yapılır.

Kesit/Görünüş Ayarları Komutunun Yeri

Ribbon menü Çizimler sekmesi Araçlar başlığından Kesit Hattı Ayarlarına ve Görünüş Ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Kesit/Görünüş ayarlarına kesit toolbarından ulaşabilirsiniz. Kesit komutundayken ayarlar ikonuna tıklarsanız kesit ayarları, görünüş komutundayken ayarlar ikonuna tıklarsanız görünüş ayarları açılacaktır.

Ayrıca kesit/görünüş listesinden özellikler butonuna tıklayarak, listeden seçili kesit/görünüş hattının ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Çizilmiş kesit/görünüş hattının üzerine farenin sol tuşuyla çift tıklayarak da o kesit/görünüşün ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Özellikler ve Açıklamaları

Kesit adı

Kesitin veya görünüş hattının planda görünen adıdır.

Tanım

Kesit veya görünüş çiziminin altında yazılan tanımdır. Tanım satırı boş bırakılırsa, Kesit adı satırında yazan ad ile otomatik bir tanım oluşturulur.

Çizgi rengi

Kesit veya görünüş hattının planda görünen çizgisinin rengidir. Renk kutusu tıklandığında açılan renk paletinden uygun olan rengi seçebilirsiniz.

Çizgi tipi

Kesit veya görünüş hattının planda görünen çizgisinin çizgi tipidir. Çizgi tipi listesini tıklayarak uygun bir tip seçebilirsiniz.

Çizgi kalınlığı

Kesit veya görünüş hattının planda görünen çizgisinin çizgi kalınlığıdır. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun kalınlık seçilir. Burada seçilen kalınlık sadece ekranda geçerlidir. Çizim çıktılarına etki etmez.

Kesit hattını çiz

Seçenek işaretli ise kesit veya görünüş hattı planda gösterilir. Seçeneğin işareti kaldırılırsa hattın kendisi çizim planında gösterilmez. Hattı tekrar görünür hale getirmek için Kesit/Görünüş Listesi komutundan kesit ayarları diyaloğunu açabilirsiniz.

Yazı yüksekliği

Kesit veya görünüş hattının başlangıç ve bitişinde yazılan kesit adı yazısının yazı yüksekliğidir.

Yazı kaçıklığı X/Y

Kesit veya görünüş hattının başlangıç ve bitişinde yazılan kesit adı yazısının kesit veya görünüş hattından itibaren uzaklığıdır.

Yazı rengi

Kesit hattının başlangıç ve bitişinde yazılan kesit adı yazısının rengidir. Kutucuk tıklanarak renk paleti açılır ve listeden bir renk seçilir.

Yazı tipi

Kesit veya görünüş hattının başlangıç ve bitişinde yazılan kesit veya görünüş adı yazısının yazı tipidir. Yazı tipi kutucu tıklanarak yazı tipi diyalog açılır. Diyalogda uygun yazı tipi seçilir.

Yükseklik

Kesit veya görünüş hattının başlangıç ve bitişine konan yön işaretinin boyutudur.

İmleç tipi

Kesit veya görünüş hattının başlangıç ve bitişine konan yön işaretinin tipidir.

İçte kalan çizgileri temizle ve çizgi uzunluğu

Bu seçenek, kesit veya görünüş hattının yapı konturu içerinde kalan kısmının çizilip çizilmeyeceğini düzenler. Seçenek işaretli değilse, kesit ve görünüş hattı yapı konturu içinde de gösterilir. Seçenek işaretli ise kesit hattı ancak çizgi uzunluk değeri kadar yapı konturu içinde gösterilir.

Kesit derinliği dikkate al

Bu seçenek ile kesit/görünüş çizgisine paralel olarak bir derinlik belirlenip sadece o alanın kesiti/görünüşü alınır.

Obje seçimi

Sadece aktif katın ya da seçilen objelerin kesiti seçeneklerden biri işaretlenerek alınabilir.

Kesilmeyecek objeler

Temeller, kütüphaneler, söveler, süpürgelikler, korkuluklar ve araziler objelerinden işaretlenenler kesilmezler.

Kesit Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Özellikler ve Açıklamaları

Kesilen obje renk ve tarama ayarları

Kesilen objelerin renkleri, tarama şekilleri ve kalem kalınlığı değerleri ayarlanır. Kesilen objeler, beton, duvar, kapı/pencere, kaplama, çatı, temel, arazi, havuz ve diğer olmak üzere farklı obje tiplerine ayrılmış olup, her tip için kalınlık, renk ve tarama tipi düzenlemesi yapılabilir.

Tip

Kesite giren objelerin tiplere ayrılmış listesidir.

Kalınlık

Kesilen objelerin kesitte görünecek kalem kalınlığı listelenir. Kalınlık satırında atanan rengin kalınlık değeri görülmektedir.

Renk

Kesilen objenin obje tipine göre renkleri ayarlanabilir. Renk kutucuğuna tıklayarak bir renk seçilir. Rengin kalem kalınlığı ise, renk kutusu üzerinde farenin sağ tuşuna basılarak belirlenir.

Tarama var

Seçenek işaretlenirse kesilen objenin içi taranacak demektir. Seçenek işaretli değilse objenin içi taranmadan boş bırakılacak demektir.

Tarama tipi

 

Objenin tarama tipi ayarlanır. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Sıva

Kesitte, objelerde sıva olup olmayacağını belirleyen seçenektir.

Renk

Kesitte gösterilecek sıvanın rengidir. Renk kutucuğu tıklanarak renk paletinden bir renk seçilebilir.

İç sıva

Yapının iç tarafında kalan sıvanın kalınlığıdır.

Dış sıva

Yapının dış cephesi tarafında kalan sıvanın kalınlığıdır.

Bileşik materyal tarama seçenekleri

Bu seçeneğin etkin olabilmesi için diyalogda yanda bulunan Tarama Var seçeneğinin işaretli gereklidir.

Bileşik taramaları kullan

Kesitte objelerin kendi ayarlarında atanan bileşik materyaller etkin olur ve objeler kendi bileşik materyali ile taranırlar.

Sadece çizgileri çiz

Kesitte objelerin kendi ayarlarında atanan bileşik materyallerin taramaları çizilmez, sadece katman çizgileri çizilir.

Kesit taramalarını kullan

Diyalogda yanda bulunan tarama tipi etkin olur ve kesitte objeler seçilen tarama tipiyle taranırlar.

Nervür/kaset altlarını kapat

Dişli döşemelerde, dişler arasında kalan boşluğun kesitte kapatılıp kapatılmayacağını düzenler. Seçenek işaretli ise, dişlerin arası çizgi ile kapatılır.

Görünüş Sekmesi

Kesit ve görünüşlerde görünüşte bulunan objeler, kesit ve görünüş düzleminden uzaklaştıkça, farklı seviye gruplarına ayrılarak, her farklı seviyede, obje ve obje grupları olarak farklı renk ve kalem numarası tanımlanmak suretiyle, farklı renklerde ve farklı kalem kalınlıklarıyla çizilebilirler. Projede seviye sayısı, kalem kalınlıkları ve renkler kullanıcı tarafından düzenlenebilir.

Özellikler ve Açıklamaları

Özellikler ve Açıklamaları

Görünüş seviyeleri kalem listesi

1'den 9 kadar oluşturulan kalem listesinde, kalem numaralarına göre renk ve kalem kalınlığı ayarlanır. Renkler ve kalınlar ile görünüşte seviyelemeye giren objelerin renkleri ve renk indekslerine bağlı kalem kalınlıkları belirlenir. Renkler farenin sol tuşuna basılır tutularak açılan renk paketinden seçilir. Seviyelemeye giren objeler seçilen renklere göre çizilirler. Çizdirme aşamasında ise kalem kalınlıkları dikkate alınır.

Seviye sayısı

Kesit ve görünüşte dikkate alınan seviyelere atanacak kalem sayısıdır. Bu satırda girilen değere göre seviyelerde uygulanacak renkler belirlenir. Örneğin 3 farklı seviyelemesi olan bir görünüşte, seviye sayısı 5 girilirse, 1. seviye 1.renkle; 2. seviye 2. renkle; 3.seviye 3. renkle; 4.seviye 4. renkle; 5.seviye 5. renkle çizilir. Seviye sayısı 3 girilirse, 1.seviye 1.renkle; 2. seviye 2.renkle; 3., 4. ve 5. seviyeler 3.renkle çizilirler. Seviye sayısı 1 girilse, tüm seviyeler 1.renkle çizilir.

Obje tipleri

Görünüşe girecek elemanlar, belirli seviyeye göre farklı renk ve kalemlerde çizilebileceği gibi, buna ilave olarak, aynı seviyede bulunan objeler de tiplere ayrılmış olup, onlar için farklı renk ve kalem kalınlığı düzenlenebilir. Obje tipleri, listede görüldüğü üzere belirtilmiş olup, onlara ilk ve son kalem kalınlığı verilerek farklı kalem kalınlıkları uygulanabilir.

Tek kalem kullan ve ilk seviye rengi

Bu seçenek işaretli ise ilgili obje tipi için kullanılacak kalem kalınlığı, ilk seviye renginde verilen rengin kalem kalınlığı ile aynı olur. Seçenek işaretli değilse, ilk seviye rengi kutucuğunda seçilen rengin kalınlığı baz alınarak, seviye sayısı satırında verilen kalem sayısı kadar kalem kalınlık aralığı dikkate alınır. Örneğin Söve için, ilk seviye rengi 1.kalem numarasında seçilen renk ile aynı verilmiş olunsun. Seviye sayısı da örneğin 3 olsun. Tek kalem kullan seçeneği işaretli ise söve kalem kalınlığı, 1.kalem için verilen kalınlık değeri kadar alınacaktır. Tek kalem işaretli değilse, sırayla 1., 2. ve 3, kalem numaraları için verilen kalem kalınlık değerleri kullanılacaktır. Seviyelerde kullanılacak kalem kalınlıkları Seviyelerde kullanılan sütununda ayrıca gösterilmektedir.

Çatı taraması

Çatıların görünüşte taranıp taranmayacağını belirleyen seçenektir. Seçenek işaretli ise çatı, tarama kutucuğunda seçilen tarama tipine göre taranır.

Seviyeleme Sekmesi

Kesit ve görünüşlerde görünüşte bulunan objeler, kesit ve görünüş düzleminden uzaklaştıkça, farklı seviye gruplarına ayrılarak, her farklı seviyede, obje ve obje grupları olarak farklı renk ve kalem numarası tanımlanmak suretiyle, farklı renklerde ve farklı kalem kalınlıklarıyla çizilebilirler. Bu diyalogda seviyeleme işleminin hangi yönteme göre yapılacağı belirlenir.

Seçenekler ve Açıklamaları

Eşit uzaklık

Görünen objenin derinliği, görünüş sekmesinde verilen kalem sayına bölünür, renk ve kalem kalınlıkları görünüşte eşit aralıklarda değişir. 

Seviye bazlı

Mevcut yapı elemanlarının kesit veya görünüş hattına yakın ya da uzak olma konumlarına bakılarak seviyeler otomatik hesaplanır.

Kullanıcı tanımlı

Ayarla butonu tıklanmak suretiyle seviyeler, kullanıcı tarafından proje üstünde işaretlenerek belirlenir.

Seviyeleri göster

Seviyelerin nereden geçtiği ön izleme ile kullanıcıya gösterilir.

Kat Genel Ayaları Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları - Kiriş seviyeleri

Kiriş seviyeleri

Kesit ve görünüşte kiriş izlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyen seçenektir. Seçenek işaretlenirse kirişler verilen uzunluk değeri göre görünüşte gösterilir.

Çizgi rengi

Kiriş izinin görünüşte çizilecek rengidir. Renk kutucuğu tıklanarak açılan renk paletinden bir renk seçilir.

Çizgi tipi

Kiriş izinin görünüşte çizilecek çizgisinin tipidir. Çizgi tipi listesinden uygun bir tip seçilir.

Özellikler ve Açıklamaları - Kat seviye çizgileri

Yerleşim

Seçime göre kat seviye çizgileri görünüşte gösterilir.

Uzunluk

Kat seviye çizgilerinin kesit veya görünüş düzleminden dışarıya ne kadar uzunlukta çizileceğini belirler.

Çizgi rengi

Kat seviye çizgilerinin rengidir. Renk kutucuğu tıklanarak açılan renk paletinden bir renk seçilir.

Çizgi tipi

 

Kat seviye çizgilerinin çizgi tipidir. Çizgi tipi listesinden uygun bir tip seçilir.

Özellikler ve Açıklamaları - Kat isimleri

Kat isimleri yerleşimi - Sol/Sağ

Kesit veya görünüş düzleminin solunda ve/veya sağında kat isimlerini yazar.

Kotları yaz

Kat çizgileri üstünde kat yüksekliklerini kat sayısına paralel olarak toplam değeriyle gösterir.

İşaretçileri ekle

Kat çizgileri üstünde kot işareti ekler.

Yazı yüksekliği

 

Kat isimleri yazılarının yazı yüksekliğidir. Değer büyüdükçe yazının boyutu da büyür.

Yazı rengi

Kat isimleri yazılarının yazı rengidir. Renk kutucuğu tıklanarak açılan renk paletinden bir renk seçilir.

Çizgi rengi

Kat hizalarını gösteren çizginin çizgi tipidir. Çizgi tipi listesinden uygun bir tip seçilir.

Yazı tipi

Kat isimleri yazılarının yazı tipidir.

Ek Seçenekler Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları - Kesit adı

Kesit adı

Kesit veya görünüş çiziminin altına kesitin veya görünüşün adı yazılır.

Yazı yüksekliği

Kesit veya görünüş adı yazısının yazı yüksekliği girilir.

Yazı rengi

Kesit veya görünüş adı yazısının rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı tipi

Kesit veya görünüş adı yazısının yazı tipi seçilir.

Sonek

Kesit veya görünüş adı yazısından sonra yazılmasını istenen metindir.

Özellikler ve Açıklamaları - Malzeme listeleri

Malzeme listeleri

Çizilen elemanlara ait malzeme listesini kesitte gösterir. Malzeme listesi yazı detayları diyaloğu tıklanarak hazırlanabilir.

Yazı yüksekliği

Malzeme yazılarının yazı yüksekliğidir.

Yazı rengi

Malzeme yazılarının yazı rengidir.

Çizgi rengi

Malzeme listesini işaret eden çizgilerin çizgi tipidir.

Yazı tipi

Malzeme yazılarının yazı tipidir.

Yazı detayları

Malzeme listesinin düzenlendiği bölümdür. Buton tıklandığında Yazı Detayları adıyla bir diyalog açılır. Diyalogda beton, mahal dolgusu, nervür ve kaset döşeme, sıva, boşluklar için yazı girilebilir. Girilen yazılar kesitte ilgili eleman için oklar çıkarılarak gösterilir.

Kalınlığı ilave et: Kesit yazısını yanında eleman kalınlıkları da otomatik ilave edilir (Sıva 2.5 cm gibi).

Özellikler ve Açıklamaları - Mahal isimlerini yaz

Mahal isimlerini yaz

Mahallerin isimlerini kesitte kendi konumlarında gösterir. Mahal isimleri mahal ayarlarında tanımlanan mahaller için düzenlenebilmektedir.

Yazı yüksekliği

Mahal isim yazısının yazı yüksekliğidir.

Yazı rengi

Mahal isim yazısının yazı rengidir.

Özellikler ve Açıklamaları - Kot ölçüleri

Kot ölçüleri yerleşimi - Sol/Sağ

Kesit veya görünüş düzleminin solunda ve/veya sağında kot ölçülerini yazar. Girilen uzaklık değerine göre kot ölçüleri oluşturulur.

Ana hat

Kiriş, kapı/pencere ve detaylar için 1. hatta kot ölçüsü düzenler.

İkinci hat

Kapı/pencere ve detaylar için 1. hattın yazına 2. hatta kot ölçüsü düzenler.

Özellikler ve Açıklamaları - Perspektif etkisi

Perspektif etkisi

Kesit ve görünüşte, arka arkaya kalan obje çizgilerinin birbirine değip değmeyeceğini girilen uzunluk değeri kadar düzenler.

Korkulukta

Seçenek korkuluklar için ayrılmıştır. Uzaklık değerini verin.

Dikey çizgilere uygula

Perspektif etkisi dikey istikamette çizilen kesit ve görünüş çizgileri için uygulanır

Aks Çizgileri Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Özellikler ve Açıklamaları

Yerleşim

Kesit/görünüş düzleminde bulunan aksların çizimin nerelerinde gösterileceği üst, çizim boyunca ve alt seçeneklerinden istenilenler işaretlenerek belirlenir. Aksların çizimden uzaklığı ve aks uzunlukları için değerler şematik çizimde yer alan kutucuklara girilir.

Daire yarıçapı

Kesit/görünüş çiziminde gösterilen aks dairelerinin büyüklüğünü belirleyen yarıçap değeridir.

Yazı yüksekliği

Kesit/görünüş çiziminde gösterilen aks isimlerinin yazı büyüklüğünü belirleyen değerdir.

Otomatik yazı yüksekliği

Otomatik yazı yüksekliği işaretli ise aks isimlerinin büyüklüğü, aks dairesi büyüklüğüne göre otomatik belirlenir, verilen yazı yüksekliği dikkate alınmaz.

Çizgi rengi

Aks çizgilerinin rengini belirler. Tıklanınca açılan renk diyaloğundan başka bir renk seçebilirsiniz.

Yazı rengi

Aks yazılarının rengini belirler. Tıklanınca açılan renk diyaloğundan başka bir renk seçebilirsiniz.

Çizgi tipi

Aks çizgilerinin çizgi tipini belirler. Tıklanınca açılan listeden başka bir tip seçebilirsiniz.

Yazı tipi

Aks yazılarının yazı tipini belirler. Tıklanınca açılan listeden başka bir tip seçebilirsiniz.

Çizgilere uzat

Tüm akslar çatı veya duvar vb. objelerin formuna göre uzatılır. Bu seçeneğin uygulanabilmesi için "yerleşim" seçeneklerinden "orta" seçeneğinin işaretsiz olması gerekir.

Kontura uzat

Tüm akslar çatı veya duvar vb. objelerin üst noktasına göre bir hizaya kadar uzatılır.

Tüm aksları göster

Kesit/görünüş düzlemi içerisinde bulunan tüm aksları gösterir.

Betonarme kesitin akslarını göster

Kesit/görünüş düzlemi içerisinde bulunan kolon, kiriş ve perde vb. elemanların üstünden geçen ve betonarme konstrüksiyonunu belirleyen aksları gösterir.

Arazi Sekmesi

Kesit ve görünüşte, arazi objesinin kesit çizgilerine ilişkin, arazi arkasında kalan çizgilerin görünür veya saklanır olma özellerini ve çizgi tiplerini belirleyen sekmedir. Şekle bakarak seçenekleri belirleyin.

Seçenekler ve Açıklamaları

Saklı obje çizgilerini çiz

Arazi arkasında kalan objelerin çizgilerini seçilen çizgi tipiyle kesit veya görünüşte çizer.

Saklı arazi çizgilerini çiz

Arazi objesi arkasında kalan arazi çizgilerini seçilen çizgi tipiyle kesit ve görünüşte çizer.

Çizgi tipi

Saklı çizgilerin çizgi tipi listeden seçilir.

Bu rengi kullan

Eğer seçenek işaretlenirse, saklı çizgiler seçilen renkte çizilirler.