Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Depremin modal yerdeğiştirme talebi ’nin elde edilmesi, verilen deprem etkisi altında modal kapasite diyagramı tarafından temsil edilen modal tek serbestlik dereceli sistemin enbüyük yerdeğiştirmesi ’nin hesabına karşı gelmektedir. Deprem etkisi Yatay Elastik Tasarım Spektrumukullanılarak, modal tek serbestlik dereceli sistemin en büyük yerdeğiştirmesi ise itme analizi sonucu elde edile modal kapasite eğrisi kullanılarak bulunur. Depremin modal yerdeğiştirme talebi, itme eğrisinde performans noktası olarak da isimlendirilir. İtme analizinin bu noktasında elemanlarda hesaplanan plastik şekildeğiştirme değerleri sınır değerler ile karşılaştırılarak bina performansı belirlenmiş olur.

...

Öte yandan binanın hakim doğal titreşim periyodu T1 'in TB 'den küçük olması (Şekil 5B.4 ’te gösterilen durum), Denklem 5B.13 ile birlikte Denklem 5B.17b ’nin uygulanmasına karşı gelmektedir. Bu durumda spektral yerdeğiştirme oranı CR , ardışık yaklaşımla hesaplanır. Bu amaçla modal kapasite diyagramı, Şekil 5B.4a ’da gösterildiği üzere, önce CR =1 alınarak iki doğrulu elasto-plastik bir diyagrama dönüştürülür. Dönüşüm işleminde diyagramların altında kalan alanların eşitliği esas alınır. Bu şekilde bulunan yaklaşık akma sözde-ivmesi ay1o kullanılarak Denklem 5B.15 ’den Ry ve buna bağlı olarak Denklem 5B.17b ’den CR ve Denklem 5B.13 ’ten Sdi(T1) hesaplanır. Buna göre elasto-plastik diyagram tekrar oluşturulur (Şekil 5B.4b)ve yeniden bulunan ay1 esas alınarak aynı işlemler tekrarlanır. Sonuçların yeterince yaklaştıkları adımda ardışık yaklaşıma son verilir.

...