Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yapısal karşılıklar yani rx(i) ve ry(i) eksenel kuvvet ve moment diyagramlarını da içermektedir. Bu nedenle eleman uçlarına tanımlanmış olan tüm plastik mafsallarda ekselen kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altında akma eğrisine ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmektedir. Eğer eleman akma düzlemine ulaşmış ise bu bölgede akma moment sabit tutularak sistem rijitlik matrisi yeniden oluşturulur. i 'inci itme adımının sonunda plastikleşen elemanlar belirlenir sistem rijitlik matrisinde gerekli değişiklikler yapılır ve yeni itme adımı için işlemlere başlanır.

...