Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bu işlem ile i 'inci itme adımı sonunda her mod için yapının şekildeğiştirmeleri elde edilir. Bu şekildeğiştirmeler daha sonra CQC kuralı ile birleştirilerek bir sonraki adımda modal analizi yapılacak şekildeğiştirmiş sistem elde edilmiş olur.

...