Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD Statik ile deprem yer hareketi düzeyleri seçimine göre standart deprem hareketi spektrumları otomatik tanımlanır. TBDY 'de tanımlanan spektral ivme katsayıları ve yerel zemin etki katsayıları kullanılarak yatay elastik tasarım spektrumu ve düşey elastik tasarım spektrumu otomatik oluşturulur. Oluşturulan bu spektrum eğrileri mod birleştirme yöntemi ile deprem analizinde kullanılır. Bunun yanında ihtiyaca göre sahaya özel deprem yer hareketi spektrumu da tanımlanır.

Child pages (Children Display)

...