Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bu bağıntıda fe ve Sae(T1) elastik dayanım talebi’ni ve ona karşı gelen elastik spektral ivme’yi, fy ve ay1 ise akma dayanımı’nı ve ona karşı gelen akma sözde-ivmesi’ ni temsil etmektedir. Aşağıdaki grafikte düşey eksen spektral ivme ve yatay eksen spektral yerdeğiştirme olmak üzere Ry 'nin elde edilmesi için gerekli değerler ( Sae(T1) ve ay1 ) gösterilmiştir.

...