Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Şekil 5A.1 'de gösterilen sargı etkisi moment-eğrilik bağıntısı hesaplanırken, kesitin enine donatı koşullarına göre otomatik olarak hesaplanmaktadır.

...