Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mimari Çember ile mimari ve statik projelerde çember çizilir, rengi ve çizgi kalınlığı ayarlanır.

...

Sonraki Konu

Çember Ayarları