Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

5B.2.6 – İkinci mertebe etkileri ’ni temsil eden geometrik rijitlik matrisi ’nin serbest titreşim hesabında gözönüne alınması durumunda, Denk.(5B.10) ’deki (ω1(k))2 , diğer deyişle modal kapasite diyagramının eğimi, taşıyıcı sistemde plastik şekildeğiştirmelerin arttığı ileri itme adımlarında negatif değerler olarak elde edilebilir (Şekil 5B.2b).

...