Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sürekli Temel Ayarları komutu ile sürekli temel boyutları, yükseklikleri, kot, çizim, materyal seçimi, statik materyal gibi ayarlarına ulaşılır.

Sürekli Temel Ayarları Komutunun Yeri

Sürekli temel komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Sürekli temel yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

...

Ayrıca ribbon menü Betonarme sekmesi Temel-Zemin başlığı altından da ulaşabilirsiniz.

...

Genel Ayarlar Sekmesi

...

Özellikler

Temel adı

Image Modified

Sürekli temelin adıdır. Buraya girilen rakamın önüne TK indisi getirilerek sürekli temelin adı oluşturulur ve planda temel üzerine yazılır. Temellerin çiziliş sırasına göre rakam artırılır (TK1, TK2, TK3.... gibi). Sürekli temel adları istenirse sonradan Obje Adlandır komutu ile değiştirilebilir. İsim indisi TK olmak zorunda değildir. Yeniden adlandırmada farklı indisler kullanılabilir.

İç çizgi rengi

Image Modified

Planda temel kirişi sınırlarını gösteren içteki iki çizginin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Kalem kalınlıkları ekranda fark edilmez. Çizim kağıda çizdirilirken geçerlidir.

Dış çizgi rengi

Image Modified

Planda temel dış çizgilerinin rengidir. Bu çizgiler ampatmanları gösterir. Ampatman genişliği sıfır alınırsa çizilmezler. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Kalem kalınlıkları ekranda fark edilmez. Çizim kağıda çizdirilirken geçerlidir.

Çizgi tipi

Image Modified

Planda kazığı oluşturan çizginin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Genişlik

Image Modified

Temel kirişinin plandaki genişliği girilir. Diyalog üzerindeki şekilde gösterilmiştir.

Yükseklik

Image Modified

Temel kirişinin yüksekliği (z yönünde düşey yükseklik). Diyalog üzerindeki şekilde gösterilmiştir.

Kot

Image Modified

Temel kirişinin üst yüzeyinin kat tabanından düşey (z yönünde) mesafesi. Kot değeri sıfır olursa temel kirişi üst yüzeyi kat tabanı ile çakışıktır. Pozitif değer girilirse temel kat tabanından yukarıya doğru, negatif değer girilirse aşağıya doğru hareket eder. Temel kotu değiştirilirken, ilgili temel üzerine oturan kolonların kotları da göz önünde bulundurulmalı, gerekirse değiştirilmelidir.

Kaçıklık

Image Modified

Sürekli temelin nereden tanımlı olacağını belirleyen seçeneklerdir. Sürekli temelin iki ucundaki düğüm noktalarını birleştiren sanal temel aksı, bakış yönüne göre temel kirişinin üst kenarı ile çakışacaksa üst, alt kenarı ile çakışacaksa alt, temelin tam ortasından geçecekse orta seçeneği işaretlenir. Sanal temel aksı başka bir hattan geçecekse Tanımlı seçeneği işaretlenir ve alttaki veri giriş kutucuğuna, temel kirişi üst kenarına göre mesafe girilir. Verilen mesafe temel kirişi kalınlığından fazla olmamalıdır. Temel kirişi kenar çizgileri en dıştaki çizgiler değildir. En dıştaki çizgiler ampatman çizgileridir. Orta kısmındaki iki çizgi temel kirişi çizgileridir. Sanal temel aksı ortadaki bu iki çizgi arasında ya da bu çizgilere çakışık olabilir. Bu çizgiler dışına çıkamaz.

Üst H1

Image Modified

Temel bakış yönüne göre üst ampatmanın dış kenarının düşey (z yönündeki) yüksekliği. Diyalog üzerindeki kesit şemasında gösterilmiştir.

Üst H2

Image Modified

Temel bakış yönüne göre üst ampatmanın iç kenarının (temel kiriş yüzü tarafındaki ampatman kenarının) düşey (z yönündeki) yüksekliği (metre). Diyalog üzerindeki kesit şemasında gösterilmiştir.

Üst ampatman

Image Modified

Temel bakış yönüne göre üst ampatmanın plandaki genişliği. Üst ampatmanı kaldırmak için bu değer sıfır girilir. Yapı sınır durumları gereği ampatmanlardan birini kaldırmak gerekebilir.

Alt H1

Image Modified

Temel bakış yönüne göre üst ampatmanın dış kenarının düşey (z yönündeki) yüksekliği. Diyalog üzerindeki kesit şemasında gösterilmiştir.

Alt H2

Image Modified

Temel bakış yönüne göre üst ampatmanın iç kenarının (temel kiriş yüzü tarafındaki ampatman kenarının) düşey (z yönündeki) yüksekliği. Diyalog üzerindeki kesit şemasında gösterilmiştir.

Alt ampatman

Image Modified

Temel bakış yönüne göre üst ampatmanın plandaki genişliği. Alt ampatmanı kaldırmak için bu değer sıfır girilir. Yapı sınır durumları gereği ampatmanlardan birini kaldırmak gerekebilir.

Materyal

Image Modified

Temellerin renderlerde  üzerine kaplanacak materyal seçilir. Temel seçilen materyal ile kaplanır ve renderlerde bu şekilde görüntülenir. Farenin sol tuşu ile aşağı ok butonu üzerine tıklanır. Açılan materyal listesinden uygun materyal seçilir. Tanımlı materyal yoksa liste boş gelir. Materyal ekleme işlemi klasik menüde Ayarlar/Materyaller satırı, ribbon menüde Ayarlar/Ayarlar/Materyaller tıklanarak açılan diyalogdan yapılır.

Gerçek doku uzunluğu

Image Modified

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 merte girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

İleri Ayarlar Sekmesi

...

Özellikler

İsim X/ İsim Y

Image Modified

Temel Adı yazısının temel kirişi sol üst (yazı temel kirişinin üstündeyse) ya da alt köşesine (yazı temel kirişinin içindeyse) göre X ve Y koordinatları girilir. Yazı X değeri pozitif girilirse yazı kenardan sağa doğru, negatif girilirse sola doğru kayar. Yazı Y değeri pozitif olursa yazı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar. Burada belirtilen yönler bakış yönüne göre düşünülmelidir. İsim ve boyut birlikte yazdırılıyorsa yazılar bu koordinatlara göre yerleştirilir.

Boyut X/Boyut Y

Image Modified

Temel Kirişi Boyutu yazısının temel kirişi sağ üst (yazı temel kirişinin üstündeyse) ya da alt köşesine (yazı temel kirişinin içindeyse) göre X ve Y koordinatları girilir. Boyut X değeri pozitif girilirse yazı kenardan sola doğru, negatif girilirse sağa doğru kayar. Yazı Y değeri pozitif olursa yazı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar. Burada belirtilen yönler bakış yönüne göre düşünülmelidir. İsim ve boyut birlikte yazdırılıyorsa kullanılmaz.

İsim ve boyut birlikte

Image Modified

İşaretlenirse kiriş ad ve boyutu birlikte yazılır. İşaretlenmezse kiriş adı ve kiriş boyutu diyalogda işaretlenen yerlerinde yazılır.

İsim ve boyut birlikte

Image Modified

İsim ve boyut birlikte seçeneği işaretli iken sürekli temel isminin ve boyutunun kirişe göre yazılacağı konumu diyalogtaki şekle göre belirleyiniz.

Program sürekli temel oluşturulduğunda seçilen konuma göre ismi yerleştirecektir.

İsim ve boyut ayrı

Image Modified

İsim ve boyut birlikte seçeneği işaretli değil iken sürekli temel isminin ve boyutunun kirişe göre yazılacağı konumu diyalogtaki şekle göre belirleyiniz.

Program sürekli temel oluşturulduğunda seçilen konuma göre ismi yerleştirecektir.

Temel isim yazısı Yükseklik, Renk ve Yazı tipi

Image Modified

Sürekli temel adı yazısının yüksekliği girilir. Renk kutusu farenin sol tuşu tıklanıp açılan renk paletinden seçilir.

Hemen alttaki yazı butonu tıklanırsa, Yazı Tipi Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdan Kiriş Ad Yazısı, yazı tipi ayarlanır.

Temel boyut yazısı Yükseklik, Renk ve Yazı tipi

Image Modified

Sürekli temel boyut yazısının yüksekliği girilir. Renk kutusu farenin sol tuşu tıklanıp açılan renk paletinden seçilir.

Hemen alttaki buton tıklanırsa, Yazı Tipi Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdan Kiriş Boyut Yazısı, yazı tipi ayarlanır.

Statik Sekmesi

...

Özellikler

Statik materyal

Image Modified

Elemanda kullanılacak statik materyali listeden seçin. Statik materyal betonarme elemanı olarak Yapı Ağacında Materyaller altında tanımlanabilir.

Pilyesiz dizayn

Image Modified

Seçenek işaretlenirse sürekli temel kirişlerinde pilye dizaynı yapılmaz. Üst ve alt düz donatılandırma ile sürekli temel kirişleri donatılandırılır.

Çift pilye

Image Modified

Sürekli temel kirişinde çift pilye kırılması isteniyorsa bu seçenek tıklanarak işaretlenmelidir.

Pilye açısı

Image Modified

Temel kirişi pilyesinin kaç derece ile kırılacağı girilir. Pilye, kolon yüzünden moment sıfır noktasına kadar getirilir ve buraya yazan değer kadar kırılır.

Min pilye / Toplam

Image Modified

Sürekli temel kirişinde, açıklıktaki toplam donatı alanının minimum yüzde kaçının pilye olarak düzenleneceğini belirler. Bu değer, donatı seçiminde tanımlanabilinen düz ve pilye çapları ile proje genel ayarlarında tanımlanabilinen "iki donatı arasındaki minimum mesafe" , "donatı marjı" ve "Donatı seçimine izin verilen kombinasyon aralığı" ile beraber kullanılır.

Max. pilye / toplam

Image Modified

Sürekli temel kirişinde, açıklıktaki toplam donatı alanının maksimum yüzde kaçının pilye olarak düzenleneceğini belirler. Bu değer, donatı seçiminde tanımlanabilinen düz ve pilye çapları ile proje genel ayarlarında tanımlanabilinen "iki donatı arasındaki minimum mesafe" , "donatı marjı" ve "Donatı seçimine izin verilen kombinasyon aralığı" ile beraber kullanılır.

Donatılar

Image Modified

Bu bölümde Montaj, Pilye, Düz, Gövde satırları ve Sol, Birleştir, Sağ sütunları görülür.

Geç

Image Modified

İlgili montaj, pilye ve düz donatı çubuklarının süreklilik arzeden mesnetlerde komşu kirişlere geçmesini istiyorsanız geç kutucuklarına işaret koyun.

Birleştir

Image Modified

İki taraftaki montaj, düz ya da gövde donatı çubuklarının birleştirilmesi için birleştir kutucuğuna işaret koyun. Bu durumda donatı çap ve adetleri eşit ise donatılar kesilmez birleştirilir. Eşit değil ise çap ve adetlere müdahale edip eşitlediğiniz takdirde, donatıları birleştirebilirsiniz.

Yükler Sekmesi

...

Özellikler

Duvar yükü

Image Modified

Listeden uygun duvar yükünü seçebilirsiniz. Listedeki duvar yükleri yük kütüphanesinde tanımlanmış yüklerdir. Bu değerlerden farklı bir değeri duvar yükü olarak belirtmek isterseniz, listeden kullanıcı tanımlı satırını seçip açılan diyalogdan uygun değeri girebilirsiniz. Ayrıca yük kütüphanesine kendinizde yeni duvar yükleri ekleyebilirsiniz.

Duvar yüksekliği

Image Modified

Sürekli temel üzerinde dikkate alınmasını istediğiniz duvar yüksekliğini giriniz.

Otomatik duvar yüksekliği

Image Modified

Bu satır işaretli ise sürekli temel üzerinde  dikkate alınacak duvar yüksekliği program tarafından otomatik hesaplanır.

Expand
titleDahası

Duvar yüksekliği= Kat yüksekliği - Üst katın kiriş yüksekliği

Not: Sürekli temel üzerinde duvar tanımlanması durumunda duvar ayarlarında bir duvar yükü tanımlanması gerekir.

Yapı Bileşenleri Sekmesi

...

Yapı Bileşenleri Ekle :   Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini objeye atar.

...

Oranla listesinde sürekli temel objesi ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır:

Sürekli Temel

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Ortalama uzunluk

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile sürekli temelin ön ve arka yüzlerin uzunluğundan bulunan  ortalama uzunluk değeri çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Kalınlık

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile sürekli temelin kalınlığı çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Yükseklik

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile sürekli temelin yüksekliği çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, hacim değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Hacim

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü ile sürekli temelin hacmi çarpılarak kullanılacak demektir.

Sayı

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.

...