Kat Ekleme

Kat bilgileri ayrı pencerelerde yer alır. Bir projede kat sayısı kadar kat penceresi bulunur. Varsayılan şablonla yeni bir proje açıldığında, ekrana ana kat penceresi gelir. Bu katın adı Zemin Kat, taban kotu sıfır, yüksekliği 300 cm, hareketli yük katılım katsayısı (HYK) 0.3, rijit kat değildir ve indisi Z harfidir.

Projeye yeni katlar ilave edilmek istendiğinde ya da mevcut katların yükseklik, kot, isim bilgileri, hareketli yük katılım katsayısı, katların rijitlik durumu, çatı katı tanımı ve indisi değiştirilmek istendiğinde;

  • Ribbon menüde Betonarme/Proje Ayarları/Kat Genel Ayarları ikonu tıklanır.

  • Kat Genel Ayarları diyalogu ekrana gelir. Burada görülen proje adı, projenin saklandığı dosya adı ile karıştırılmamalıdır. Proje kaydederken verilen proje dosya adı ile ilgisi yoktur. https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947323332

  • Yukarı Ekle butonu farenin sol tuşu ile tıklandığında seçili bulunulan katın üzerine bir kat eklenir.

  • Aşağı ekle butonu tıklanırsa aktif katın altına kat eklenir. Bu şekilde projeye istenildiği kadar kat açılabilir.

  • Yeni eklenen katların kat yüksekliği, “Yeni kat yüksekliği” bölümünde tanımlanabilir. “Varsayılan yükseklik” işaretlendiğinde, açılan katların yüksekliği varsayılan yükseklik satırı yanında tanımlanabilen değer kadar alınır. “Son katla aynı” satırı işaretlenirse, açılan katların yüksekliği en son açılan kat ile aynı alınır.

  • Mevcut bir katı silmek için ilgili kat satırı farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir ve Sil butonu tıklanır. Ekrana “Bu işlemi iptal edemezsiniz. Devam etmek istiyor musunuz ?” uyarısı gelir. Soru onaylanırsa seçilen kat silinir. Kat silerken dikkatli olunmalıdır. Çünkü silinen katta girilmiş veriler varsa, katla birlikte bu veriler de silinecektir. Bu işlemin geri dönüşü yoktur. Mastır kat (sıfır numaralı kat) silinemez.

  • Tamam butonu tıklanarak diyalogdan çıkılır.

Projeye kat ilave ettikçe program bu katlara otomatik olarak isim, kot, yükseklik, indis ve HYK değerlerini verir. Yukarı kat eklendikçe kat isimleri 1. Kat, 2. Kat, 3. Kat şeklinde artar. Aşağı eklenen kat isimleri de 1. Bodrum, 2. Bodrum, 3. Bodrum şeklinde arttırılır. Açılan her kata varsayılan yükseklik kadar yükseklik değeri verilir. Kat kotları da mastır kat (sıfır numaralı kat) taban kotu sıfır kabul edilerek düzenlenir. Otomatik olarak düzenlenen bu isim, kat yüksekliği, kat kotları HYK değerleri ve indisler kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

İmleç değiştirilmek istenen kutucuğun üzerine getirilir ve farenin sol tuşu tıklanır. Eski isim ya da değer silinir ve yeni değer yazılır. Kat yükseklikleri ya da herhangi bir katın kotu değiştirildiğinde, diğer kotlar da bu değişiklikle bağlantılı olarak otomatik olarak düzenlenir. Kot değerleri Mimar kotlar seçeneği aktifse katların taban kotlarını, Statik kotlar seçeneği aktifse tavan kotlarını ifade eder.

Eğer bir katta birden fazla rijit diyafram mevcutsa bu diyaframlara ait objelerin indislerini kat içerisinde ayırmak için; ilgili katın indis sütununda diyafram sayısı kadar indis aralarda virgül kullanılarak yazılır. (Örn: 1. Kat için; 1A, 1B, 1C gibi)

Herhangi bir katın bir doğrultuda rijit olduğunu belirtmek için ilgili katın Rijit-X ve/veya Rijit-Y kutucuklarına işaret koymanız yeterlidir. Rijit olarak işaretlenmiş bir katın işaretini kaldırmak için bir alt satırda yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Yapınızda hiç rijit katınız yoksa Temel üst kotu satırında yer alan kutucukları tıklamanız yeterli olacaktır. Temel üst kotu satırı bir kat ifade etmez ve kullanıcı tarafında bu satıra müdahale edilemez.

TBDY 2018 Madde 3.3.1.3’e göre deprem hesabı bakımından bina yüksekliği Hn değeri hesaplanırken, çatı döşemesinin üzerinde yer alan asansör kulesi, makine dairesi, merdiven evi ve benzeri küçük kütleli yapılar dahil edilmeyebilir. Bu durumda deprem hesabı yapılırken bina yüksekliğine dahil edilmek istenmeyen kat için Asansör/Makine Dairesi kutucuğu işaretlenmelidir.

Temel üst kot sütunda soldaki değerler Statik ya da Mimari kot seçeneklerine göre kat tavanını ya da tabanının toplam yüksekliğini belirtir. Sağ kısımda yazan değerlerde rijit kat kabullerine göre rijit kat üstünde ve altında kalan toplam yükseklikleri belirtir.

Kat pencerelerine girilecek objeler, katta bulundukları yere göre üç kısma ayrılabilir.

  • Kat tabanında yer alan objeler (duvar, temel, mahal, kapı-pencere vb.),

  • Kat tavanında yer alan objeler (kiriş, döşeme vb.),

  • Hem taban hem de tavanda yer alan objeler (kolon, aks vb.).

Programda kat tabanı “Mimari Plan Modu”, kat tavanı da “Kalıp Planı Modu” olarak adlandırılır. Kat tabanında yer alan objeler mimari plan modunda girilebilir. Bu objeleri kalıp planı modunda girmek mümkün değildir. Bu durumun tersi kat tavanı objeleri için geçerlidir. Kolon, aks, çizgi gibi objeler ise her iki çizim modunda da girilebilir. Mimari Plan Modunda iken Kalıp Planı Moduna geçmek için Araçlar/Mimari Plan/Kalıp Planı satırı ribbon menüde Görüntü/Mod/Mimari Plan-Kalıp Planı ikonu tıklanır. Bu işlem, klavyeden Shift+Tab tuşuna basılarak da yapılabilir.

Ayrıca Bakınız: https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/900530331


İlgili Konular