Sürekli Temel Betonarme Tasarım

Sürekli temel betonarme tasarım sonuçları ve sürekli temellere ilişkin yetersizlik durumları Sürekli Temel Betonarme diyaloğunda gösterilir. Sürekli Temel Betonarme diyaloğunda temel donatıları, iç kuvvetler ve ampatman-taban basıncı sonuçları verilir.

Sürekli Temel Betonarme Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Sürekli Temel Donatıları komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sürekli Temel Betonarme Diyaloğu Genel Özellikleri

Özet Bilgi

İmlecin bulunduğu satıra ilişkin özet bilgi Katı, Adı formatında diyaloğun adı kısmında verilmektedir.

Örneğin Zemin Kat, TK25

Shift tuşu kullanımı

Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz.

Ctrl tuşu kullanımı

Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer.

Donatı hesap makinesi

Seçilen çap ve aralık için donatı miktarını alan cinsinden hesaplar.

Seç

Elemanı data ekranında seçer.

Önceki

İmleç bir önceki satıra gider.

Sonraki

İmleç bir sonraki satıra gider.

Filtre

Belirli koşullar tanımlayarak sadece o koşulu sağlayan elemanları süzmek için kullanılır.

Tamam

Yapılan değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.

İptal

Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır.

Diyalogda Çıkan Olumsuzluklar ve Çözümleri

Analiz sonrasında sürekli temel betonarme diyalogunda temel isminin olduğu sütunda bazı uyarılar kısaltılmış simge halinde verilir. Bu uyarılar, yönetmelik açısından bir olumsuzluğu bildirir.

Olumsuzluk

Açıklaması

Olumsuzluk

Açıklaması

M

Maksimum pursantaj değeri aşılıyor. Temel boyutları arttırabilir.

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851282157

K

Kesme güvenliği sağlamıyor. Temel boyutları arttırabilir.

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851445402

Zg

Zemin taşıma gücü değeri aşılıyor.

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851378369

As(-)

Yetersiz donatı. Donatı seçiminde yeter büyüklükte donatı çapı işaretlenmemiş olabilir.

Temeller Sekmesi

Özellikler

Özellikler

DS

Donatı sabitleme  sütunudur. İşaretli ise donatılar sabitlenir. Temel donatılarında değişiklik yapıldığında DS otomatik olarak işaretlenir ve analiz yapılsa bile donatılar sabit kalır. DS işaretli değilse analiz sonrasında donatılar, donatı seçim koşullarına göre tekrar belirlenir.

İsim

Temelin plandaki adıdır. (TK1, TK101, TK10 vb) Olumsuzluk durumunda ismin yanında olumsuzlukla ilgili terim eklenir.  TK101(Zg) gibi..

B alt

Sürekli temelde bakış yönüne göre altta kalan ampatmanın genişliğidir.

B

Sürekli temel kirişinin  genişliğidir.

B üst

Sürekli temelde bakış yönüne göre üstte kalan ampatmanın genişliğidir.

H

Sürekli temel yüksekliğidir.

Sol üst

Temel kirişinin sol mesnet kesitinin üstünde bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Sol alt

Temel  kirişinin sol mesnet kesitinin altında bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Üst

Temel kirişinin üst donatısının adet ve çap cinsinden değeridir .Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Pilye

Temel kirişinin pilye donatısının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Alt

Temel kirişinin alt donatısının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Sağ üst

Temel kirişinin sağ mesnet kesitinin üstünde bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Sağ alt

Temel kirişinin sağ mesnet kesitinin altında bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Enine

Temel kiriş etriyesinin sırasıyla orta bölge ve sıklaştırma bölgesindeki çapı ve aralığıdır. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Gövde

Temel kiriş gövde donatısının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Ampatman

Ampatmanda donatısının çap ve aralık cinsinden değeridir.

MaxTb.Ba.

Sabit, hareketli ve yatay yükleme kombinasyonlarından bulunan maksimum taban basıncıdır.

Betonarme Konfigürasyonu Sekmesi

Farenin sol tuşunu basılı tutarak çizimi sağa-sola kaydırabilirsiniz. Kiriş adını belirten (K1 25/50 vs) kiriş yazısını tıkladığınızda, kiriş betonarmesi sonucunda seçilmiş donatıları gösteren bir diyalog açılır. Bu diyalogda donatı çap ve/veya adetleri değiştirilebilir.  İstenirse, herhangi bir donatı yazısı değeri de tıklanabilir. Bu durumda tıklanan donatı yazı değerinin değiştirilebileceği bir diyalog açılır.

Betonarme konfigürasyonunda, özellikle sürekli kirişlerin mesnetlerinde görünen yeşil ve/veya kırmızı daireler, kiriş donatılarının nerede kesileceğini belirler. Eğer daire yeşil ise, donatı bir sonraki açıklığa devam ettirilir (Donatı maksimum uzunluk değeri yeterliyse. Bu değer default 12 metredir. Proje Genel Ayarlar diyalogunda değiştirilebilir). Daire kırmızı ise, donatı mesnette kesilir. Daireler Fare ile tıklanarak, kırmızı ve/veya yeşil(donatı geçer/geçmez) duruma getirilir. Donatı kesim durumuna göre, donatı düzenlemesi otomatik yapılır, fazla ya da eksik donatılar, ekranda izlenebilir. Eksik donatılar kırmızı renkle kullanıcıya iletilir.

Kuvvetler - Donatı Alanları Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Kuvvetler tablosu

Yük: İlgili yükleme veya yük kombinasyonlarının adıdır.
i: Yatay elemanda elemanın sol ucu, düşey elemanda elemanın alt ucudur.
j: Yatay elemanda elemanın sağ ucu, düşey elemanda elemanın üst ucudur.
N: Elemanın eksenel kuvvetidir
V2, V3:  Elemanın 2 ve 3 yönündeki kesme kuvvetleridir.
T: Elemanın burulma momentidir.
M2: Elemanın 2 (minör) yönündeki eğilme momentidir.
M3: Elemanın 3 (majör) yönündeki eğilme momentidir.

Tasarım sonuçları

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmış, bu nedenle değişime uğramış ve dizayna giden uç kuvvetlerini gösterir. Ayrıca kullanılan değerler kalınlaştırılarak gösterilir. Uç kuvvetleri eleman lokal eksenlerinde hesaplanan değerlerdir.

Ham sonuçlar

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmamış ham uç kuvvetlerini gösterir. Uç kuvvetleri eleman lokal eksenlerindeki etkilerdir.

Global sonuçlar

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmamış uç kuvvetlerin global koordinatlardaki değerlerdir.

Sonuçları ayrı ayrı göster

4 modal analiz durumu için her deprem yüklemeli kombinsyondan 4 farklı sonuç elde edilir. Her modal durum için elde edilen değerlerin tek tek gösterilmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.

En büyük sonuçları göster

4 ayrı modal durum için her yük kombinasyonundan elde edilen 4 farklı sonucun en büyük değerleri tabloda gösterilir.

Donatılar (hesaplanan - gereken - mevcut)

Temel kirişinin sol mesnetinde, üst ve alt; ortada; açıklık ve  montaj; sağ mesnette; üst ve alt olmak üzere mevcut/gereken ve fazla şeklinde donatı alanlarının toplamı verilir. Hemen altında ayrıca, donatı hesabının hangi yükleme kombinasyonundan yapıldığı ve o kombinasyona ait moment değerleri de yazılır.

Malzeme özellikleri

Statik malzeme: Döşemenin statik malzemesi gösterilir.
fck: Betonun karakteristik basınç dayanımıdır.
fcd: Betonun karakteristik hesap basınç dayanımıdır.
fctd: Betonun karakteristik hesap çekme dayanımıdır.
fyk: Donatı çeliğin akma dayanımıdır.
fyd: Donatı çeliğin hesap dayanımıdır.

Enine donatı

Kombinasyon: Vd değerini veren yükleme kombinasyonun adıdır.
Uç: Kesme hesabının yapıldığı mesnet... (sol ve ya sağ)
Tasarım kesme kuvveti: Tasarım kesme kuvveti gönderilir.
Vcr: Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvvetidir.
Vcr=0.65 fctd bw d
Vc: Beton tarafından taşınan kesme kuvvetidir.
Vr: Kesitin taşıyabileceği maksimum kesme kuvveti değeridir. Etriye hesabında kullanılan dizayn kesme kuvveti Ve'nin Vr'yi aşmasına izin verilmez.
Vr'nin hesabında izlenen yol:
Vw= Kesme donatısının kesme dayanımına katkısıdır.
Vw= (Asw/s)  * fywd * d
Vr= Vc + Vw.
Pilyenin kesme kuvvetine katkısı hiç zaman kesme hesabına katılmaz.

asw/s: Kesme kuvveti hesabı sonucunda sıklaştırma bölgesi için bulunan tek kollu etriyenin 1 metresindeki alanıdır.
Vd= (Asw/s)*fywd*d + 0.8 Vc formülünden Asw/s hesaplanır. S, 1 metre kabul edilir.   Asw/s değerinin hiç bir durumda 0.3(fctd/fywd)*bw değerinden küçük olmasına izin verilmez.
Donatı: Asw/s değerinden seçilen etriye donatısıdır. Sırasıyla etriyenin adedi, donatı çapı, orta ve sıklaştırma bölgesindeki aralığı şeklinde gösterilir.

Ampatman ve Taban Basıncı Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Basınç değerleri ve yükleme kombinasyonu

Yükleme kombinasyonunun seçimine göre maksimum basınçtan minimum basınca kadar, bütün basınç değerleri listelenir.

Minimum/Ortalama/Maksimum Basınç Değerleri

Minimum taban basıncı: Bütün yüklemelerden oluşan minimum taban basıncı değeridir.
Ortalama taban basıncı: Bütün yüklemelerden oluşan taban basıncının ortalama değeridir.
Proje genel ayarlarında yük-güvenlik sekmesinde ortalama basıncı kullan seçeneği işaretli ise taban basıncı tahkiki bu değere göre yapılır.
Maksimum taban basıncı: Bütün yüklemelerden oluşan maksimum taban basıncı değeridir.

Ampatman

Moment: Ampatman betonarme hesabında kullanılan moment değeridir.
As (hesap): Moment değerinden hesaplanan donatı alanı değeridir.
As (gereken): Şartname gereği konması gereken donatı alanıdır.
As (mevcut): Donatı seçimi sonrasında ampatman kesitine konulan donatı miktarıdır.


Sonraki Konu

İlgili Konular