Döşeme Betonarme Tasarım

Döşeme betonarme tasarım sonuçları ve döşemeye ilişkin yetersizlik durumları Döşeme Betonarme diyaloğunda verilir. Döşeme Betonarme diyaloğunda döşeme hesap akslarının düz ve ilave donatı bilgileri verilir.

Döşeme Betonarme Tasarım Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Döşeme komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Döşeme Betonarme Tasarım Diyaloğu Genel Özellikler

Özet Bilgi

İmlecin bulunduğu satıra ilişkin özet bilgi Katı, Adı, Hesap Aksı Nosu, Çalışma Şekli, Donatı tipi formatında diyaloğun adı kısmında verilmektedir.

Örneğin 1. Kat, D07, 2, Çiftyön uzun, düz+pilye

Shift tuşu kullanımı

Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz.

Ctrl tuşu kullanımı

Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer.

Tüm Katlar

Döşemeleri tüm kat boyunca ekranda listeler.

Yatayları göster

Döşemelerde yatay yöndeki donatıları süzerek ekrana getirir, dikey yöndeki donatılar gizlenir, listede gösterilmez.

Dikeyleri göster

Döşemelerde dikey yöndeki donatıları süzerek ekrana getirir, yatay yöndeki donatılar gizlenir, listede gösterilmez.

Seç

İmlecin bulunduğu satırdaki objeyi seçer. Betonarme diyalog kapatıldığında seçilen eleman için işlem yapabilirsiniz.

Önceki

İmleç bir önceki satıra gider.

Sonraki

İmleç bir sonraki satıra gider.

Filtre

Belirli koşullar tanımlayarak sadece o koşulu sağlayan elemanları süzmek için kullanılır.

Tamam

Yapılan Değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.

İptal

Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır.

Döşemeler Sekmesi

Döşemeler betonarme hesap aksına göre listelenir. Bir döşemede birden fazla betonarme hesap aksı olabileceğinden, döşemede mevcut olan hesap aksı sayısı kadar satırla betonarme sonuçları listelenecektir.

Özellikler

Özellikler

DS

Donatı sabitleme  sütunudur. İşaretli ise donatılar sabitlenir. Döşeme donatılarında değişiklik yapıldığında DS otomatik olarak işaretlenir ve döşeme betonarme yapılsa bile donatılar sabit kalır. DS işaretli değilse analiz sonrasında donatılar, donatı seçim koşullarına göre tekrar belirlenir.

İsim

Döşemenin planda görünen ismidir. Diyalog açıkken döşemeyi planda bulmak için isim hücresini çift tıklayınız.

(D1, D2, D10 vb) Olumsuzluk durumunda plağın ismi yanında olumsuzlukla ilgili bir terim eklenir.  Örneğin D101(Min) yazısı görünür.

Kalınlık

Döşemenin kalınlığı bu hücrede görünür.

Kat

Döşemenin bulunduğu katın adı bu hücrede görünür.

N

Betonarme hesap aksının numarasıdır. (1,2,3,4 vb) Aynı plakta birden fazla betonarme hesap aksı olabilir. Aynı isimde döşemeler farklı hesap akslarının numaraları ile alt alta görünür. N sütunundan hangi hesap aksı yönünde inceleme yapılduğı takip edebilirsiniz.

Sol üst ilave

İlgili betonarme hesap aksında, sol mesnet kesitinin üstünde hesaplanan ilave donatısının çapı ve cm cinsinden aralığı gösterilir. Hücrenin üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.

Üstte düz

İlgili betonarme hesap aksında, döşeme kesitinin üstünde bulunan donatının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Hücrenin üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.

Pilye

İlgili betonarme hesap aksında, döşeme bulunan pilye donatısının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Hücrenin üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.

Altta düz

İlgili betonarme hesap aksında, döşeme kesitinin altında bulunan donatının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Hücrenin üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.

Sağ üst ilave

İlgili betonarme hesap aksında, sağ mesnet kesitinin üstünde hesaplanan ilave donatısının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Hücrenin üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.

Momentler - Donatı Alanları Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Özellikler ve Açıklamaları

Sol (üstte)

İncelenen betonarme hesap aksı için döşemenin sol mesnetine ait kesitin üst kısmını tanımlar.

Açıklık (altta)

İncelenen betonarme hesap aksında döşeme açıklığındaki kesitin alt kısmını tanımlar.

Açıklık (üstte)

İncelenen betonarme hesap aksında döşeme açıklığındaki kesitin üst kısmını tanımlar.

Sağ (üstte)

İncelenen betonarme hesap aksında döşemenin sağ mesnetine ait kesitin üst kısmını tanımlar.

Moment

Betonarme tasarımda esas alınan tasarım moment değeri verilir.

As

Tasarım momentinden 100 santimetre genişlik için bulunan donatı alanı değeridir.

As (Gereken)

Tasarım momentten hesaplanan donatı alanı ile yönetmelik gereği konması gereken donatı alanından büyük olandır.

As (Mevcut)

Donatı seçimi sonrası kesitte mevcut olan toplam donatı alanı değeridir.

Yük kombinasyon

Kombinasyon listesinden istediğiniz kombinasyonu seçerek moment diyagramını inceleyebilirsiniz.

Beton fck

Betonun karakteristik basınç dayanımıdır.

Beton fcd

Betonun karakteristik hesap basınç dayanımıdır.

Beton fctd

Betonun karakteristik hesap çekme dayanımıdır.

Çelik fyk

Donatı çeliğin akma dayanımıdır.

Çelik fyd

Donatı çeliğin hesap dayanımıdır.

Moment diyagramı

İncelenen hesap aksında, seçilen kombinasyona göre moment diyagramı gösterilir. Moment diyagramı üzerinde fareyi hareket ettirdiğinizde imlecin diyagram üzerindeki konumu gösterilir. X soldan mesafe için Y moment değerini gösterir.

Örnek ekran görüntüsünde X=5.24 metrelik mesafede, Y= 1.821 tfm moment değeri görünmektedir.

İlave Donatılar Sekmesi

Kirişli ve kirişsiz döşemeler için alt ve üste düz donatı dizaynı yapıldığında, tüm döşeme sistemini kapsayacak şekilde, ilave çap  ve adedin belinir. Donatı hesap aksının alt ve üst düz olarak seçilmesi durumunda, plak analizi sonucunda gerekli görülen mesnetlerde otomatik ilave bölgeleri oluşturulur. Analiz ve betonarme tasarım sonrasında ilave donatıların çap ve adetleri belirler. ve bu sekmede listelenir.

Sekmede tabloda, ilave donatıya ait detay bilgiler, şematik plan gösteriminde ise ilave donatının hangi bölgeye ait olduğu bilgisi verilir. Mavi alanlar üst ilave donatı bölgelerini, kırmızı alanlar ise, alt ilave donatı bölgelerini temsil eder

Özellikler

Özellikler

N

İlavenin numarasıdır. Otomatik atanır.

Tip

İlave donatının konumunu belirtir. Alt yazarsa ilave donatı altta, üst yazarsa, ilave donatı üsttedir.

Konum X

İlave donatısının bulunduğu bölgenin global y eksenine olan mesafesidir.

Konum Y

İlave donatısının bulunduğu bölgenin global x eksenine olan mesafesidir.

En

İlave donatısının bulunduğu bölgenin genişliğidir.

Uzunluk

İlave donatısının bulunduğu bölgenin yüksekliğidir.

Donatı

İlave donatısının bulunduğu bölgeye konulacak olan ilave donatının çap ve aralığıdır.

Adet

İlave donatısının bulunduğu bölgeye konulacak olan ilave donatının adedir.

Ger. As

İlave donatının bulunduğu bölgede donatı tasarımı sonrası veya yönetmelik gereği konulması gereken donatı miktarlarından büyük olan donatı alanıdır.

Mevcut As

İlave donatının bulunduğu bölgeye konulmuş donatının miktardır.

Dizayn momenti

İlave donatının bulunduğu bölgede en büyük donatıyı veren tasarım momenttir.

Yükleme

Dizayn momentin hesaplandığı en olumsuz yükleme şekli yazılır.


Sonraki Konu