Perde Grubu Betonarme Tasarım

Grup perde betonarme tasarım sonuçları ve grup perdelere (poligon perdelere) ilişkin yetersizlik durumları Perde Grubu Betonarme diyaloğunda gösterilir. Grup perde betonarme diyaloğunda, perde kollarının enine ve boyuna donatıları, başlık bölgesi donatıları, analiz sonucunda hesaplanan iç kuvvetler, TBDY 'e ilişkin artırılmış iç kuvvetler, kapasite oranı sonuçları verilir. Grup perde kollarının gövde ve başlık bölgesi donatıları Grup Perde Betonarme diyaloğunda değiştirilir ve sabitlenir.

Perde Grubu Betonarme Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Perde Grubu Betonarme komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Perde Betonarme Diyaloğu Genel Özellikler

Özet Bilgi

İmlecin bulunduğu satıra ilişkin özet bilgi Katı, Adı formatında diyaloğun adı kısmında verilmektedir.

Örneğin 1 - P002 / Zemin Kat

Shift tuşu kullanımı

Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz.

Ctrl tuşu kullanımı

Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer.

Tüm Katlar

Kirişleri tüm kat boyunca ekranda listeler.

Önceki

İmleç bir önceki satıra gider.

Sonraki

İmleç bir sonraki satıra gider.

Tamam

Yapılan değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.

İptal

Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır.

Perde Grupları Sekmesi

 

Özellikler

Özellikler

Grup - Kat Listesi

Perde grubunun adı ve bulunduğu listelenir.

Perde Grubu Çizimi

DS

İşaretli ise donatı sabitlenir. Perde donatılarında değişiklik yapıldığında DS otomatik olarak işaretlenir ve betonarme yapıldığında perde donatısı da sabit kalır. DS işaretli değilse, betonarme yapıldığında, perde donatıları, donatı seçim koşullarına göre tekrar belirlenir.

İsim

Perdenin plandaki adıdır. (P1, P101, P10 vb) Olumsuzluk durumunda ismin yanında olumsuzlukla ilgili terim eklenir.  P101(E) gibi.

Kat

Perde grubunun bulunduğu katı belirtir.

B

Perdenin genişliğidir.

L

Perdenin uzunluğudur.

Sol

Sol bölgeye ait donatının adet ve çap olarak değeridir.

Orta

Orta bölgeye ait donatının adet ve çap olarak değeridir. Perde hasır donatılı perde ise hücrede hasır donatı tipi yazar.

Sağ

Sağ bölgeye ait donatının adet ve çap olarak değeridir.

Etriye

Perde gövde bölgesinin etriyesinin çapı ve aralığıdır.

Başlık Etriye

Perde başlık bölgesinin etriyesinin çapı ve aralığıdır.

Vd

Düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvvetidir.

Ve

TBDY 7.6.6 'ya göre hesaplanan ve poligon perde kolunda enine donatı hesabında esas alınan tasarım kesme kuvvetidir.

Vr

Poligon Perde kolunun kesme kuvveti dayanımıdır.

VeMax

TBDY Denklem 7.18 'e göre hesaplanan perdenin alabileceği en büyük kesme kuvvetir.

Oran-X , Oran-Y

Eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altındaki grup perdenin, mevcut donatı yerleşiminde tüm kombinasyonlar etkisinde hesaplanan kapasite oranlarının X ve Y yönündeki deprem durumlarına göre en büyüğüdür.

Kesme Güvenliği Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Hw

Perdenin yapı boyunca toplam yüksek değeridir.

Lw

Perdenin plandaki uzunluk değeridir.

(Mp)t

Perdenin taban kesitinde hesaplanan pekleşmeli moment kapasite değeridir.

(Md)t

Perdenin taban kesitinde hesaplanan yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan moment değeridir.

Ve

TDY'e göre kesme kuvveti kontrolüne ilişkin detay bilgiler basılır. Hw/Lw >2 olan süneklik düzeyi yüksek perdelerde;
Ve =betav . Vd. [(Mp)t / (Md)t] olmak üzere, betav=1.5 ancak deprem yüklerinin tamamının perdelerle taşındığı binalarda betav=1.0 alınır.
Ve(R=2): R=2'ye göre hesaplan bulunan kesme kuvveti değeridir.
Ve ile Ve(R=2) hangisi küçükse kesme kuvveti kontrolünde o Ve değeri kullanılır.

Ve (sınır)

4.3.4.9 çarpanı

Hw/Lw <= 2 olan süneklik düzeyi yüksek perdelerde;
Ve değeri en olumsuz yük kombinasyondan hesaplanan değerdir.
4.3.4.9 çarpanı: Hw/Lw <= 2 olan perdelerde R katsayısına göre uç kuvvetleri [3/(1+Hw/Lw)] katsayısı kadar arttırılır. Ancak bu değer 2'den büyük alınmaz.

Vr

Perde kesitinin kesme dayanımı değeridir.
Ve>Vr ise perdede kesme güvenliği sağlamıyor demektir.

Kesit Hücresi (Lif) Tasarımı Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Öngörüntü ve lejant

Kesit hücresi öngörüntüsü ve renklerin neleri ifade ettikleri gösterilir.

DGT için malzeme modeli

Kesit hücreleri ve donatıları TS500 de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli kriterlerine göre gösterimini sağlamaktadır.

ŞGDT için malzeme modeli

Kesit hücreleri ve donatıları TBDY de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli için ŞGDT kriterlerine göre gösterimini sağlamaktadır.

Kapasite Diyagramları Sekmesi

 

Özellikler

Özellikler

2 ekseninde eğilme diyagramı

3 ekseninde eğilme diyagramı

Yükleme durumu

İncelenmek istenen kapasite diyagramlarına ilişkin kombinasyon listeden seçilebilir.

DGT için malzeme modeli

Kapasite eğrisinin TS500 de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli kriterlerine uyularak elde edilmesini sağlamaktadır.

ŞGDT için malzeme modeli

Kapasite eğrisinin TBDY de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli için ŞGDT kriterlerine uyularak elde edilmesini sağlamaktadır.

Moment - Eğrilik Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Şematik çizim

Moment - eğrilik diyagramı

İdealleştir

İşaretlenmesi halinde Moment-Eğrilik grafiği idealleştirilir. Akma momentinin üzerinden geçen eğimli bir doğru ile kesişen ve moment eğrilik grafiğinin arasındaki alanları eşitleyecek yatay bir doğrunun çizilmesi ile elde edilen bir moment eğrilik ilişkisidir.

Lif en yüksek gerilmeye ulaştığında dur

İşaretlenmesi halinde grafik lif en yüksek gerilmeye ulaştığında grafik biter.

DGT için malzeme modeli

Moment eğriliğin TS500 de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli kriterlerine uyularak elde edilmesini sağlamaktadır.

ŞGDT için malzeme modeli

Moment eğriliğin TBDY de tanımlanan beton ve donatı malzeme modeli için ŞGDT kriterlerine uyularak elde edilmesini sağlamaktadır.

Nokta sayısı

Momet eğrilik grafiğinin kaç noktadan oluştuğunu belirlemek için kullanılmaktadır.

Açı

Moment eğrilik ilişkisinin elde edildiği tarafsız eksen açısını göstermektedir. Yukarıdaki görselde kırmızı ok ile belirtilmiştir.

Eksenel kuvvet

Moment eğrilik ilişkisinin hangi eksenel kuvvet etkisi altında çizildiğini göstermektedir.

Basınç sınırı

Belirlenen malzeme modeli moment-normal kuvvet etkileşiminde kesitin alabileceği en büyük eksenel basınç kuvvetidir.

Çekme sınırı

Belirlenen malzeme modeli moment-normal kuvvet etkileşiminde kesitin alabileceği en büyük eksenel çekme kuvvetidir.

Gerilme/şekil değiştirme çizgileri

Moment eğrilik ilişkisinin her bir adımında kesitteli gerilme ve şekil değiştirme durumunun renklendirilmiş bir şekilde gösterir.

Rapor oluştur

Moment Eğrilik detaylı raporunu oluşturur.

Kapasite Tasarımı Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Kapasite tablosu

Kombinasyon: İlgili kombinasyon gösterilir.
i: Yatay elemanda elemanın sol ucu, düşey elemanda elemanın alt ucudur.
j: Yatay elemanda elemanın sağ ucu, düşey elemanda elemanın üst ucudur.
N: Elemanın eksenel kuvvetidir
V2, V3: Elemanın 2 ve 3 yönündeki kesme kuvvetleridir.
T: Elemanın burulma momentidir.
M2: Elemanın 2 (minör) yönündeki eğilme momentidir.
M3: Elemanın 3 (majör) yönündeki eğilme momentidir.
Sınır oranı: İlgili yükleme/kombinasyonda elemanın i ve j ucunda aldığı etkinin, o yüklemedeki kapasitesine oranını gösterir. Değer 1’den büyükse elaman maksimum kapasiteyi aşıyor demektir.
Ger.As: Perde betonarme hesabında bulunan donatı alanı ile şartname gereği hesaplanan donatı lanından büyük olanıdır.

Mevcut donatı alanı

i ucu, açıklık ve j ucu için mevcut donatı alan değerleri gösterilir.

İç Kuvvetler Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Kuvvetler tablosu

Yük: İlgili yükleme veya yük kombinasyonlarının adıdır.
i: Yatay elemanda elemanın sol ucu, düşey elemanda elemanın alt ucudur.
j: Yatay elemanda elemanın sağ ucu, düşey elemanda elemanın üst ucudur.
N: Elemanın eksenel kuvvetidir
V2, V3:  Elemanın 2 ve 3 yönündeki kesme kuvvetleridir.
T: Elemanın burulma momentidir.
M2: Elemanın 2 (minör) yönündeki eğilme momentidir.
M3: Elemanın 3 (majör) yönündeki eğilme momentidir.

Tasarım sonuçları

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmış, bu nedenle değişime uğramış ve dizayna giden uç kuvvetlerini gösterir. Ayrıca kullanılan değerler kalınlaştırılarak gösterilir. Uç kuvvetleri eleman lokal eksenlerinde hesaplanan değerlerdir.

Ham sonuçlar

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmamış ham uç kuvvetlerini gösterir. Uç kuvvetleri eleman lokal eksenlerindeki etkilerdir.

Global sonuçlar

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmamış uç kuvvetlerin global koordinatlardaki değerlerdir.

Sonuçları ayrı ayrı göster

4 modal analiz durumu için her deprem yüklemeli kombinsyondan 4 farklı sonuç elde edilir. Her modal durum için elde edilen değerlerin tek tek gösterilmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.

En büyük sonuçları göster

4 ayrı modal durum için her yük kombinasyonundan elde edilen 4 farklı sonucun en büyük değerleri tabloda gösteririlir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1323827506