Radye Temel Betonarme Tasarım

Radye temel betonarme tasarım ve radye temellere ilişkin yetersizlik durumları Döşeme Betonarme diyaloğunda gösterilir. Radye Döşeme Betonarme diyaloğunda radye temelde kullanılan düz ve ilave donatı bilgileri verilir.

Döşeme (Radye Temel) Betonarme Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Radye Temel komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Döşeme (Radye Temel) Betonarme Diyaloğu Genel Özellikleri

Özet Bilgi

İmlecin bulunduğu satıra ilişkin özet bilgi Katı, Adı, Hesap Aksı Nosu, Çalışma Şekli, Donatı tipi formatında diyaloğun adı kısmında verilmektedir.

Örneğin Bodrum, RD, 1, Çiftyön kısa, üstte + altta düz

Shift tuşu kullanımı

Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz.

Ctrl tuşu kullanımı

Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer.

Yatayları göster

Döşemelerde yatay yöndeki donatıları süzerek ekrana getirir, dikey yöndeki donatılar gizlenir.

Dikeyleri göster

Döşemelerde dikey yöndeki donatıları süzerek ekrana getirir, yatay yöndeki donatılar gizlenir.

Tüm Katlar

Kirişleri tüm kat boyunca ekranda listeler.

Seç

Elemanı data ekranında seçer.

Önceki

İmleç bir önceki satıra gider.

Sonraki

İmleç bir sonraki satıra gider.

Filtre

Belirli koşullar tanımlayarak sadece o koşulu sağlayan elemanları süzmek için kullanılır.

Tamam

Yapılan değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.

İptal

Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır.

Döşemeler Sekmesi

Özellikler

Özellikler

DS

Donatı sabitleme  sütunudur. İşaretli ise donatılar sabitlenir. Döşeme donatılarında değişiklik yapıldığında DS otomatik olarak işaretlenir ve döşeme betonarme yapılsa bile donatılar sabit kalır. DS işaretli değilse analiz sonrasında donatılar, donatı seçim koşullarına göre tekrar belirlenir.

Poz

Döşemenin planda görünen ismidir. (RD1,  RD2, RD10 vb) Olumsuzluk durumunda plağın ismi yanında olumsuzlukla ilgili terim eklenir.  R101(Min) vb yazısı görünür.

Kalınlık

Döşemenin kalınlığı bu hücrede görünür.

Kat

Döşemenin bulunduğu katın adı bu hücrede görünür.

N

Betonarme hesap aksının numarasıdır. (1,2,3,4 vb) Aynı plakta birden fazla betonarme hesap aksı olabileceğinden hesap akslarının numaraları N sütunundan takip edilir.

Sol alt ilave

İlgili betonarme hesap aksında, sol mesnet kesitinin altında hesaplanan ilave donatısının çapı ve cm cinsinden aralığı gösterilir. Hücrenin üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.

Üstte düz

İlgili betonarme hesap aksında, döşeme kesitinin üstünde bulunan donatının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.

Pilye

İlgili betonarme hesap aksında, döşeme bulunan pilye donatısının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.

Altta düz

İlgili betonarme hesap aksında, döşeme kesitinin altında bulunan donatının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.

Sağ alt ilave

İlgili betonarme hesap aksında, sağ mesnet kesitinin altında hesaplanan ilave donatısının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Hücrenin üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.

Momentler - Donatı Alanları Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Özellikler ve Açıklamaları

Açıklık (altta)

İncelenen betonarme hesap aksında döşeme açıklığındaki kesitin alt kısmını tanımlar.

Açıklık (üstte)

İncelenen betonarme hesap aksında döşeme açıklığındaki kesitin üst kısmını tanımlar.

Moment

Betonarme tasarımda esas alınan tasarım moment değeri verilir.

As

Tasarım momentinden 100 santimetre genişlik için bulunan donatı alanı değeridir.

As (Gereken)

Betonarme hesap aksının solunda, momentten hesaplanan donatı alanı ile yönetmelik gereği konması gereken donatı alanından büyük olanıdır.
Minimum donatı değeri, Asmin= b * (d-d’) * MinÇekmePursantajı

As (Mevcut)

Donatı seçimi sonrası kesitte mevcut olan toplam donatı alanı değeridir.

Yük kombinasyon

Kombinasyon listesinden istediğiniz kombinasyonu seçerek moment diyagramını inceleyebilirsiniz.

Beton fck

Betonun karakteristik basınç dayanımıdır.

Beton fcd

Betonun karakteristik hesap basınç dayanımıdır.

Beton fctd

Betonun karakteristik hesap çekme dayanımıdır.

Donatı fyk

Donatı çeliğin akma dayanımıdır.

Donatı fyd

Donatı çeliğin hesap dayanımıdır.

Moment diyagramı

İncelenen hesap aksında, seçilen kombinasyona göre moment diyagramı gösterilir. Moment diyagramı üzerinde fareyi hareket ettirdiğinizde imlecin diyagram üzerindeki konumu gösterilir. X soldan mesafe için Y moment değerini gösterir.

Örnek ekran görüntüsünde X=27861.053 milimetrelik mesafede, Y= 6.586 tfm moment değeri görünmektedir.

İlave Donatılar Sekmesi

Kirişli ve kirişsiz döşemeler için alt ve üste düz donatı dizaynı yapıldığında, tüm döşeme sistemini kapsayacak şekilde, ilave çap  ve adedin belirlenmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Donatı hesap aksının alt ve üst düz olarak seçilmesi durumunda, plak analizi sonucunda gerekli görülen mesnetlerde otomatik ilave bölgeleri oluşturulur. Donatı hesabı ile ilave donatıların çap ve adedini belirler. Sonuçlar  tabloda listelenir.

Sekmede tabloda, ilave donatıya ait detay bilgiler, grafikte ise ilave donatının hangi bölgeye ait olduğu bilgisi verilir. Mavi alanlar üst ilave donatı bölgelerini, kırmızı alanlar ise, alt ilave donatı bölgelerini temsil ederler.

Özellikler

Özellikler

N

İlavenin numarasıdır. Otomatik atanır.

Tip

İlave donatının konumunu belirtir. Alt yazarsa ilave donatı altta, üst yazarsa, ilave donatı üsttedir.

Konum X

İlave donatısının bulunduğu bölgenin global y eksenine olan mesafesidir.

Konum Y

İlave donatısının bulunduğu bölgenin global x eksenine olan mesafesidir.

En

İlave donatısının bulunduğu bölgenin genişliğidir.

Uzunluk

İlave donatısının bulunduğu bölgenin yüksekliğidir.

Donatı

İlave donatısının bulunduğu bölgeye konulacak olan ilave donatının çap ve aralığıdır.

Adet

İlave donatısının bulunduğu bölgeye konulacak olan ilave donatının adedidir.

Ger. As

İlave donatının bulunduğu bölgede hesap veya yönetmelik gereği konulması gereken donatı miktarıdır.

Mevcut As

İlave donatının bulunduğu bölgeye konulmuş donatının miktardır.

Dizayn momenti

İlave donatının bulunduğu bölgede en büyük donatıyı veren tasarım momenttir.

Yükleme

Dizayn momentin hesaplandığı en olumsuz yükleme şekli yazılır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1323827520