Hasır Donatılı Döşeme Betonarme Tasarım

Hasır donatılı döşeme betonarme tasarım sonuçları ve bu döşemelere ilişkin yetersizlik durumları Hasır Donatılı Döşeme diyaloğunda verilir. Hasır donatı olarak dizayn edilmiş döşemelerin ayrıntı sonuçları bu diyalogda verilir.

Hasır Donatılı Döşeme diyaloğunda tasarım sonuçlarının görülebilmesi için Döşeme Ayarları penceresinin Hasır Donatı sekmesinde bulunan Hasır donatı kullan seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Hasır Donatılı Döşeme Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Hasır Donatılı Döşeme komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hasır Donatılı Döşeme Diyaloğu Genel Özellikler

Shift tuşu kullanımı

Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz.

Ctrl tuşu kullanımı

Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer.

Tüm Katlar

İşaretlendiğinde döşemeleri tüm kat boyunca listeler. İşaretlenmediğinde sadece çalışan aktif katın döşemeleri listelenir.

Seçili döşemelerin üst hasır donatılarını göster

İşaretlenen herhangi bir döşeme veya döşemeler grubu için, döşemelerin üstünde bulunan donatıları listeler. Aksi durumda tüm döşemelerin listesi verilir.

Tamam

Yapılan Değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.

İptal

Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır.

Alt hasır donatıları:

Döşeme kesitinin alt bölgesine yerleştirilen donatıların ayrıntılı bilgileri verilir.

Özellikler

Özellikler

DS

Donatı sabitleme sütunudur. İşaretli ise donatı sabitlenir. Hasır donatılarında değişiklik yapıldığında DS otomatik olarak işaretlenir ve tekrar hesap yapıldığında diş donatısı sabit kalır.

İsim

Döşemenin planda görünen ismidir. (D1, D2, D10 vb) Olumsuzluk durumunda plağın ismi yanında olumsuzlukla ilgili terim eklenir.  D101(Min) vb yazısı görünür.

Kat

Döşemenin bulunduğu katın adıdır.

Hasır

Döşeme kesitinin altına yerleştirilen hasır tipidir.

M1

Döşemenin 1 yönünde, döşeme alt bölgesinde bulunan, hasır donatı seçiminde esas alınan en büyük moment değeridir.

M2

Döşemenin diğer yönünde, döşeme alt bölgesinde bulunan, hasır donatı seçiminde esas alınan en büyük moment değeridir.

Hesap As1

1 yönünde M1 momenti kullanılarak hesaplanan donatının alan cinsinden miktarıdır.

Ger. As1

1 yönünde yönetmelik gereği kesite konulması gereken donatının alan cinsinden miktarıdır.

Fazla As1

1 yönünde kesit için seçilen mevcut donatı miktarının, hesap As1 veya hesap As1 değerlerinden büyük olanının farkıdır.

Hesap As2

M2 momenti kullanılarak hesaplanan donatının alan cinsinden miktarıdır.

Ger. As2

2 yönünde yönetmelik gereği kesite konulması gereken donatının cinsinden miktarıdır.

Fazla As2

2 yönünde kesitte donatı seçimi sonrasında kesitte bulunan fazla donatı miktarıdır.

Üst hasır donatıları:

Döşeme kesitinin üst bölgesine yerleştirilen donatıların ayrıntılı bilgileri verilir.

Özellikler

Özellikler

Mesnet Adı

Döşemenin bağlı mesnet bölgesinin adı yazılır.

Kat

Döşemenin bulunduğu katın adıdır.

Döşemeler

İlgili mesnete bağlı döşemelerin adları verilir.

Hasır

Mesnet bölgesine yerleşitirilen hasır donatının adıdır.

Moment

İlgili mesnette hasır donatı hesabına baz alınan dizayn momentidir.

Hes.As.

Momentten bulunan donatının alan cinsinden değeridir.

Ger.As.

Yönetmelik gereği mesnet bölgesine konulması gereken donatının alan cinsinden değeridir.

Fazla As.

Donatı seçimi sonrasında kesitte bulunan fazla donatı miktarıdır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1323827489