B3 Türü Düzensizlik (3.6.2.4)

  • Kolonların binanın herhangi bir katında konsol kirişlerin veya alttaki kolonlarda oluşturulan guselerin üstüne veya ucuna oturtulmasına izin verilir. Kullanıcı bu modellemeyi yapmamalıdır.

  • Kolonun iki ucundan mesnetli bir kirişe oturması durumunda, 4.4.3 ’e göre düşey deprem
    hesabı otomatik yapılır..

  • Üst katlardaki perdenin altta kolonlara oturtulmasına hiçbir zaman izin verilir. Kullanıcı bu modellemeyi yapmamalıdır.


B3, Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği, Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının (kolon veya perdelerin) bazı katlarda kaldırılarak kirişlerin veya guseli kolonların üstüne veya ucuna oturtulması, ya da üst kattaki perdelerin altta kolonlara oturtulması durumudur (Şekil 3.4).

TBDY Madde 3.6.2.4 'e göre B3 türü düzensizlik koşulları için aşağıdaki maddeler geçerlidir.

  • Kolonların binanın herhangi bir katında konsol kirişlerin veya alttaki kolonlarda oluşturulan guselerin üstüne veya ucuna oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez.

  • Kolonun iki ucundan mesnetli bir kirişe oturması durumunda, 4.4.3 ’e göre düşey deprem hesabı yapılması yeterlidir.

  • Üst katlardaki perdenin altta kolonlara oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez.

  • Perdelerin binanın herhangi bir katında, kendi düzlemleri içinde kirişlerin üstüne açıklık ortasında oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez.

ideCAD Statik içerisinde kolonlar herhangi bir katta konsol kirişlerin veya kolonlarda oluşturulan guselerin üzerine tanımlama, kolonların üzerine perde tanımlama veya perdelerin kirişlerin üstüne açıklık ortasına tanımlama imkanı bulunmaktadır. Ancak bu tanımlama yapıldığında B3 türü düzensizlik oluşturulmuş olur ve TBDY Madde 3.6.2.4 'e uygun olmayan bir tanımlamadır. Bu modelleme tekniği kullanıcı denetimindedir ancak yapılmamalıdır.

ideCAD Statik içerisinde kolonlar herhangi bir mesnetli kirişin üzerine tanımlanabilir. Ancak TBDY Madde 3.6.2.4(b) 'ye göre bu tanımlama yapıldığında düşey deprem hesabı 4.4.3 'e göre yapılmalıdır.
(Bknz: https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851313695)