Kolonların Kesme Güvenliği

SİMGELER

Aw = Kolon enkesiti etkin gövde alanı
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı
fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı
fyd = Boyuna donatının tasarım akma dayanımı
Ln = Kolonun kirişler arasında kalan serbest yüksekliği, kirişin kolon veya perde yüzleri arasında kalan serbest açıklığı
Ma = Kolonun serbest yüksekliğinin alt ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment
Mü = Kolonun serbest yüksekliğinin üst ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment
Mhü(i) = Çalışılan katta kolon üst ucundaki momenttir.
Mha(i) = Çalışılan katta kolon alt ucundaki momenttir.
Mha(i+1) = Çalışılan katın bir üst katında kolon alt ucundaki momenttir.
Mhü(i-1) = Çalışılan katın bir alt katında kolon üst ucundaki momenttir.
Mra = Kolonun veya perdenin serbest yüksekliğinin alt ucunda fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan taşıma gücü momenti
M = Kolonun veya perdenin serbest yüksekliğinin üst ucunda fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan taşıma gücü momenti
Mri = Kirişin sol ucu i’ deki kolon veya perde yüzünde fcd ve fyd’ye göre hesaplanan pozitif veya negatif taşıma gücü momenti
Mrj = Kirişin sağ ucu j’ deki kolon veya perde yüzünde fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan negatif veya pozitif taşıma gücü momenti
Vc = Betonun kesme kuvveti dayanımına katkısı
Ve = Kolon enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti


7.3.7. Kolonların Kesme Güvenliği

7.3.7.1 – Kolonlarda enine donatı hesabına esas alınacak kesme kuvveti Ve , Denk. (7.5) ile hesaplanacaktır.

                                                             Ve = (Ma + Mü )/ ln                                                        (7.5)

Denk.(7.5)’teki Ma ve Mü ’nün hesaplanması için, kolonun alt ve/veya üst uçlarında Denk.(7.3)’un sağlanması durumunda 7.3.7.2, sağlanamaması durumunda ise, 7.3.7.3 uygulanacaktır (Şekil 7.5). Düşey yükler ile birlikte D ile artırılmış depremden hesaplanan kesme kuvvetinin toplamının, Denk. (7.5) ile hesaplanan Ve ’den küçük olması durumunda, Ve yerine bu kesme kuvveti kullanılacaktır.

Şekil 7.5 7.3.7.2 – Denk.(7.3)’ün sağlandığı düğüm noktasına birleşen kirişlerin uçlarındaki moment kapasitelerinin toplamı olan ∑Mp momenti hesaplanacaktır:

                                                               ∑Mp = Mpi +Mpj                                                         (7.6)

Daha kesin hesap yapılmadığı durumlarda, Mpi ≈1.4Mri ve Mpj ≈1.4Mrj alınabilir. ∑Mp momenti, kolonların düğüm noktasına  birleşen uçlarında  Bölüm 4’e göre elde edilen momentler oranında kolonlara dağıtılacak ve dağıtım sonucunda ilgili kolonun alt veya üst ucunda elde edilen moment, Denk.(7.5)’te Ma veya Mü olarak gözönüne alınacaktır. Depremin her iki yönü için Denk.(7.6) ayrı ayrı uygulanacak ve her bir doğrultuda elde edilen en büyük ∑Mp değeri dağıtımda esas alınacaktır.

Denk.(7.3)’ün sağlanmış olmasına karşın Denk.(7.5)’teki Ma veya Mü ’nün hesabı, güvenli tarafta kalmak üzere, 7.3.7.3’e göre de yapılabilir.

 7.3.7.3 – Denk.(7.3)’ün sağlanamadığı düğüm noktasına birleşen kolonların uçlarındaki momentler, kolonların moment kapasiteleri olarak hesaplanacak ve Denk. (7.5)’te Ma ve/veya Mü olarak kullanılacaktır. Moment kapasiteleri, daha kesin hesap yapılmadığı durumlarda, Mpa ≈1.4Mra ve M≈1.4M olarak alınabilir. Mpa ve M momentlerinin hesabında, depremin yönü ile uyumlu olarak bu momentleri en büyük yapan Nd eksenel kuvvetleri gözönüne alınacaktır.

7.3.7.4 – Temele bağlanan kolonların alt ucundaki Ma momenti de, 7.3.7.3’e göre moment kapasiteleri olarak hesaplanacaktır.

7.3.7.5 – Denk.(7.5) ile hesaplanan kesme kuvveti, Ve , yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti Vd ’den daha küçük alınmayacak ve ayrıca Denk.(7.7) ile verilen koşulları sağlayacaktır. Denk.(7.7)’deki ikinci koşulun sağlanamaması durumunda, kesit boyutları gerektiği kadar büyültülerek deprem hesabı tekrarlanacaktır.                                                    

7.3.7.6 – Kolon enine donatısının Ve kesme kuvvetine göre hesabında, betonun kesme dayanımına katkısı, Vc , TS 500’e göre belirlenecektir. Ancak, 7.3.4.1’de tanımlanan kolon sarılma bölgelerindeki enine donatının hesabında, sadece deprem yüklerinden oluşan kesme kuvvetinin depremli durumdaki toplam kesme kuvvetinin yarısından daha büyük olması ve aynı zamanda Nd ≤ 0.05 Ac fck koşulunun sağlanması halinde, betonun kesme dayanımına katkısı Vc = 0 alınacaktır.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/813891634