Tek Modlu İtme Yöntemleri

SİMGELER

ηbi = i’inci katta tanımlanan Burulma Düzensizliği Katsayısı


5.6.2. Tek Modlu İtme Yöntemleri

5.6.2.1 – Tek Modlu İtme Yöntemleri, Bölüm 4 ’te açıklanan doğrusal Mod Birleştirme Yöntemi ’nin tek modlu uygulamasının doğrusal olmayan artımsal karşılığıdır.

5.6.2.2 – Tek Modlu İtme Yöntemleri ’nin uygulanabilmesi için aşağıda (a) ve (b) ’de verilen koşulların her ikisinin de sağlanması zorunludur:

(a) Herhangi bir katta ek dışmerkezlik gözönüne alınmaksızın doğrusal elastik davranış esas alınarak Bölüm 3, Tablo 3.5 ’e göre hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı’nın ηbi <1.4 koşulunu sağlaması gereklidir.

(b) Gözönüne alınan deprem doğrultusunda, doğrusal elastik davranış esas alınarak hesaplanan birinci (hakim) titreşim moduna ait taban kesme kuvveti etkin kütlesi ’nin toplam bina kütlesine (rijit perdelerle çevrelenen bodrum katlarının kütleleri hariç) oranının en az 0.70 olması zorunludur.

5.6.2.3 – Tek Modlu İtme Yöntemleri ’nde, gözönüne alınan deprem doğrultusunda hakim titreşim mod şekli ile orantılı olacak şekilde deprem yerdeğiştirme talebi sınırına kadar monotonik olarak adım adım uygulanan deprem yükü artımlarının etkisi altında, taşıyıcı sistemde meydana gelen yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme (plastik dönme, uzama, vb) ve iç kuvvet artımları ile bunların birikimli (kümülatif) değerleri hesaplanır. Son adımda, deprem talebine karşı gelen birikimli değerler, şekildeğiştirmeye değerlendirmeye esas büyüklükler olarak elde edilir.

5.6.2.4 – Bu Bölüm’de Tek Modlu İtme Yöntemleri, her katta döşemeler için rijit diyafram varsayımının yapıldığı ve serbestlik derecelerinin kat kütle merkezinde birbirine dik iki doğrultudaki yatay yerdeğiştirme bileşenleri ile düşey eksen etrafındaki dönme olarak tanımlandığı durum için açıklanmıştır. Kat döşemelerinde düzlem içi şekildeğiştirmelere karşı gelen serbestlik derecelerinin gözönüne alınması durumunda da tek modlu itme yöntemleri aynı esaslar çerçevesinde uyarlanabilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1360396557