Perde Kesitlerinin Kesme Dayanımı Hesabı

  • Perde kesitlerinin kesme dayanımı, Vr , Denk.(7.17) ile otomatik hesaplanır.

  • Tasarım kesme kuvveti, Ve değerinin Denk.(7.18) ’de verilen koşulları sağlayıp sağlanmadığı otomatik kontrol edilir.


SİMGELER

Ach = Boşluksuz perdenin, bağ kirişli perdede her bir perde parçasının, döşemenin veya boşluklu döşemede her bir döşeme parçasının brüt enkesit alanı
fctd = Betonun tasarım çekme dayanımı
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı
fywd = Enine donatının tasarım akma dayanımı
Ve = Kolon, kiriş, birleşim bölgesi ve perdede enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti
Vr = Kolon, kiriş veya perde kesitinin kesme kuvveti dayanımı
ρsh = Perdede yatay gövde donatılarının hacimsel oranı


Perdeler kabuk sonlu elemanlar ile modellenir ve bu sonlu elemanların üç boyutlu rijit cisim hareketi koşulunu sağlayacak şekilde perde kesiti ağırlık merkezinde tanımlanır. İlgili yükleme kombinasyonunun perde sonlu eleman sonuçlarından elde edilen değerler bu ağırlık merkezinde toplanarak perdenin iç kuvvetleri elde edilir. TBDY Bölüm 7.6.6.3 'de perdelerin tasarım kesme kuvveti, Ve değerinin nasıl bulunduğu “ https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/811335772” başlığı altında anlatılmıştır.

Perdelerin kesme kapasitesi, TBDY Bölüm 7.6.7 'de anlatılan şekli ile hesaplanmaktadır. Bütün yükleme kombinasyonlarında hesaplanan Tasarım Kesme Kuvveti, Ve , kesme dayanımı, Vr , ile karşılaştırılarak en olumsuz durum hesaplanmaktadır.

Perdeler için kesme dayanımı, Vr TBDY Denklem 7.17 'ye göre hesaplanmaktadır.

Bu denklemde Ach , boşluksuz perde veya bağ kirişli perde brüt enkesit alanıdır. fctd , betonun tasarım çekme dayanımı ve fywd , perde enine donatısının tasarım akma dayanımıdır. ρsh , perde kolunun yatay gövde donatılarının hacimsel oranıdır. İMO el kitabında verilen detay gereği hesabının nasıl yapıldığı aşağıdaki görselde anlatılmıştır.

Ach perde kolunun kalınlığı ile perdenin plandaki uzunluğunun çarpımına eşit olmaktadır. ρsh hesabında perdenin yatay gövde donatısı hacimsel oranı kullanılmaktadır.

Perde kesitinin, beton ve donatı katkısıyla oluşan kesme kuvveti kapasitesi ve kesme kuvveti etkisinde oluşan sünek olmayan güç tükenmesinin önlenmesi gözetilerek, tasarım kesme kuvveti için, aşağıdaki üst sınırlar öngörülmüştür. TBDY Denklem 7.18 'de bu üst sınırlar belirtilmiştir.

Her bir yükleme kombinasyonu için TBDY Bölüm 7.6.6.3 'ya göre hesaplanan tasarım kesme kuvveti, Ve , TBDY Denklem 7.17 'de perde için hesaplanan kesme dayanımı, Vr 'yi ve TBDY Denklem 7.18 'de tanımlanan Boşluksuz perdeler için 0.85Ach(fck)1/2 , boşluklu perdeler için 0.65Ach(fck)1/2 üst sınır değerlerini aşmamalıdır. Üst sınır değerlerinde Ach , perdenin kalınlığı ile perdenin plandaki uzunluğunun çarpımıdır. fck , betonun karakteristik basınç dayanımıdır.

Perdelerde kesme güvenliği sağlanırken yukarıdaki işlemlerin tamamı bütün kombinasyonlar için uygulanır ve en olumsuz durum raporda belirtilir.