Modal Hesap ile Bodrumlu Binaların Hesabı

SİMGELER

D = Dayanım fazlalığı katsayısı
Dalt = Binanın alt bölümüne uygulanan Dayanım Fazlalığı Katsayısı
Düst = Binanın alt bölümüne uygulanan Dayanım Fazlalığı Katsayısı
I = Bina önem katsayısı
R = Taşıyı sistem davranış katsayısı
Ralt = Binanın alt bölümüne uygulanan taşıyı sistem davranış katsayısı
Rüst = Binanın üst bölümüne uygulanan taşıyı sistem davranış katsayısı
(Ra)alt = Binanın alt bölümüne uygulanan Deprem Yükü Azaltma Katsayısı


3.3.1’de verilen tanıma göre, dıştan rijit perdelerle çevrelenen bodrumların bulunduğu binalarda, binanın üst bölümü ve bodrumlu alt bölümü birarada ortak bir taşıyıcı sistem olarak modellenecektir. Bu tür binaların deprem hesabında aşağıda belirtilen iki yöntemden biri kullanılabilir:

(a) 4.3.6.2’de açıklanan hesap yöntemi,

(b) 4.8.5.1, 4.8.5.2 ve 4.8.5.3’te açıklanan iki yükleme durumlu hesap yöntemi.

4.8.5.1 – 4.7.5.1’de açıklanan yönteme benzer şekilde, bodrumlu binaların modal hesap yöntemleri ile doğrusal deprem hesabı için uygulanabilen yaklaşık iki yükleme durumlu hesap yaklaşımı’nda, binanın üst bölümü ve bodrumlu alt bölümü birarada tek bir taşıyıcı sistem olarak modellenir, ancak üst bölüm ile alt bölüm’ün birbirlerine çok uzak modlarda titreşmeleri nedeni ile deprem hesabı iki yükleme durumu olarak ayrı ayrı yapılır:   

4.8.5.2 –  Hesabın ilk yükleme durumunda, ortak tek taşıyıcı sistem modelinde sadece üst bölüm’ün kütleleri gözönüne alınarak modal hesap yapılır. Bu durumda yeterli titreşim modu sayısı, sadece üst bölüm’ün toplam kütlesi esas alınarak hesaplanan etkin kütle katılım oranları’na göre belirlenecektir. Hesapta üst bölüm için Tablo (4.1)’den seçilen Rüst ve Düst katsayılarına göre her bir m’inci titreşim modu için Denk.(4.1)’den hesaplanan deprem yükü azaltma katsayısı (Ram)üst kullanılacaktır. Birinci yükleme durumunda, hem üst bölüm’de, hem de alt bölüm’de azaltılmış iç kuvvetler elde edilir.

4.8.5.3 –  Hesabın ikinci yükleme durumunda, ortak tek taşıyıcı sistem modelinde sadece alt bölüm’ün kütleleri gözönüne alınarak analiz yapılır. Bu durumda yeterli titreşim modu sayısı, sadece alt bölüm’ün toplam kütlesi esas alınarak hesaplanan etkin kütle katılım oranları’na göre belirlenecektir. Hesapta alt bölüm (bodrum) için (Ralt / I )=2.5 ve Dalt =1.5 alınarak her bir n ’inci titreşim modu için Denk.(4.1)’den hesaplanan deprem yükü azaltma katsayısı (Ra)n,alt kullanılacaktır.

4.8.5.4 – Bodrumlu binalarda tasarıma esas iç kuvvetler 4.10.1’de tanımlanmıştır.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/838565941