Yayılı Plastik Davranış Modeli

5.3.2. Yayılı Plastik Davranış Modelleri

5.3.2.1 – Binanın taşıyıcı sistemini oluşturan kolon, kiriş ve betonarme perdelerde doğrusal olmayan davranış modeli olarak yayılı plastik davranış modelleri de kullanılabilir.

5.3.2.2 – Yayılı plastik davranış modelleri, sonlu uzunluktaki uç bölgeleri (plastik şekildeğiştirme bölgeleri) veya elemanın tüm uzunluğu boyunca doğrusal olmayan şekildeğiştirmeleri sürekli (yayılı) biçimde gözönüne almak üzere kullanılabilir.

5.3.2.3 – Kesit içinde betonun veya yapısal çeliğin yeteri kadar küçük hücrelerle, çelik donatı çubuklarının ise tekil olarak modellendiği ve her bir hücrede doğrusal olmayan eksenel gerilmebirim şekildeğiştirme bağıntılarının çevrimsel olarak gözönüne alınabildiği kesit hücresi (lif) modeli, uygulamada özellikle betonarme perdelerin doğrusal olmayan modellemesi için kullanılabilir. Bu modelle, karmaşık kesitli (T, L, U veya C şeklinde) betonarme perdelerde planda enkesit çeşitli bölgelere ayrılabilir, düşey doğrultuda da perde boyunca sonlu uzunlukta parçalar gözönüne alınarak her bir perde kolunda iki boyutlu bir sonlu eleman ağı oluşturulabilir.

5.3.2.4 – Betonarme perdelerin eğilme ve eksenel kuvvet etkisi altında doğrusal olmayan davranışının modellenmesi için kullanılan kesit hücresi (lif) modeline paralel olarak perdedeki kayma şekildeğiştirmeleri de, 5.3.2.3 ’te sözü edilen sonlu eleman ağı ’na paralel bağlı doğrusal bir kayma modeli ile yaklaşık olarak hesaba katılabilir. Bu modelde kullanılacak kayma modülü Tablo 4.2 ’den alınabilir.

5.3.2.5 – Malzeme dayanımları 5.4.1.5 ’e göre alınacaktır.

5.3.2.6 – 5.7 ’e göre zaman tanım alanında yapılacak doğrusal olmayan deprem hesabında beton ve çelik lifleri için çevrimsel davranış modeli olarak, genel kabul görmüş modeller kullanılacaktır.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1340965129