Merdiven Ayarları

Merdiven ayarları merdiven tipi, konstrüksiyon tipi, materyal, korkuluk ve küpeşte tipleri gibi parametreleri içeren Merdiven Ayarları diyaloğunda yer alır. Merdiven oluşturulmadan önce merdiven ayarları diyaloğu açılır, yapılan ayarlar bundan sonra çizilecek merdivenler için geçerli olur.

Merdiven Ayarları Diyaloğunun Yeri

Merdiven komutunu çalıştırdıktan sonra ekrana gelen Merdiven yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

image-20240516-072513.png

Statik Programda

Ribbon menü Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Merdiven Tipleri Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Tip listesi

Merdivenler tiplerine göre klasörler altında düzenlenmiştir. Çizilecek merdiven bu klasörler altından seçilir.

Plan

Seçilen merdivenin plan görüntüsü yer alır.

Perspektif

Üç boyutlu görüntüsü yer alır. 3B görüntüyü yaklaştırmak, uzaklaştırmak, döndürmek mümkündür. Bu şekilde merdiven özellikleri üç boyutlu olarak incelenebilir.

Çıkış yönünü ter çevir

İşaretlenerek merdiven kollarının çıkış yönünü değiştirir.

Tanımlama

Merdiven tanımı satırında merdiven için yazılmış tanım görülür. Bu satıra kullanıcı müdahale edemez.

Konstrüksiyon Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Konstrüksiyon tipleri

Düz, kırımlı, limon kirişli ve rampa tipi merdiven sistemlerinden biri farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Basamak parametreleri

D1 basamak kaplaması burun uzunluğu, D2 rıht kaplaması kalınlığı, D3 basamak kaplaması kalınlığıdır. Kaplama istenmiyorsa bu değerler sıfır girilir.

Limon kiriş parametreleri

LK1 ve LK2 limon kiriş yüksekliğini tayin eder. Şekil üzerinde gösterilmiştir. Kalınlık parametresi de limon kiriş kalınlığıdır.

Merdiven adı

Merdivenin adı girilir.

Merdiven kotu

Merdiven alt noktasının kat tabanından ölçülen kotudur.

Korkuluk yüzeyi sayısı

Korkuluk yüzey sayısı, korkuluk düşey yüzey sayısını (korkuluk kesitini) belirler. Korkuluk yüzey sayısı 4 olursa, korkuluk kesiti kare olur.

No.lu basmaktan sonra no. yazma

Buraya girilen basamak numarasından sonraki basamaklar merdiven üzerinde numaralandırılmaz.

Kesit hattını çiz

Merdiven üzerine kesit hattı çizilmesi isteniyorsa işaretlenir.

Statik Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Statik materyal

Merdiven elemanında kullanılacak statik materyali listeden seçin.

Sonlu eleman genişliği

Kabuk hesabında esas alınacak maksimum sonlu eleman genişliğini girilir. Program kabukları yamuk formda  sonlu elemanlara bölerek analizini yapar. Sonlu eleman genişliği, bu satıra girilen değeri aşmamak kaydıyla kabuk şekline göre otomatik ayarlanır.

Betonarme hesap akslarını göster

Betonarme hesap akslarının gösterilmesi isteniyorsa işaretlenir.

Görünüm Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Şematik çizim

Çizgi tipleri ve renklerin merdivenin hangi elemanlarının tanımladığı şematik çizim ve numaralandırmalarla gösterilir.

Çizgi tipleri

Planda merdiveni oluşturan çizgiler için ayrı çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir. Çizgiler soldaki şekil üzerinde kırmızı renkli rakamlarla numaralandırılmıştır.

Renkler

Planda merdiveni oluşturan çizgiler için ayrı renk seçilir. Çizgiler diyaloğun solundaki şekil üzerinde mavi rakamlarla numaralandırılmıştır. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Etiket

Etiket işaretlenerek merdiven üzerinde rıht sayısı, basamak yüksekliği ve genişliği gösterilir.

Etiket yazı tipi ile rıht sayısı, basamak yükseklik ve genişlik yazısının yazı tipi seçilir.

Etiket rengi ile rıht sayısı, basamak yükseklik ve genişlik yazısının yazı rengi seçilir.

Etiket yüksekliğine rıht sayısı, basamak yükseklik ve genişlik yazısının yazı yüksekliği girilir.

Toplam basamak numaraları işareti kaldırılarak rıht sayısı, basamak yüksekliği ve genişliği her kolda ayrı gösterilir. İşaretlenirse toplam değerler gösterilir.

Materyal görünüşü

 

Merdivenin gövde, kaplama, küpeşte ve korkuluk yüzeylerinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Yüzeyler seçilen materyal ile kaplanır ve renderlarda bu şekilde görüntülenir.

Gerçek doku uzunluğuna doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve ilgili duvarlar üzerine kaplanır.

Açıya, dokunun açısı girilir.

U ve V ötelemeye, dokunun x ve y düzlemindeki hareket değeri girilir.

U ve V aynalama ile dokunun y ve x düzlemine göre simetrisi alınır.

Tek materyal seçeneği işaretlenerek, duvarın tüm yüzeylerinde, “Gövde” ‘de seçilen materyal kullanılır.

Birimler Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Temel birimler

Seçimlerden biri farenin sol tuşu işe tıklanarak etkin hale getirilir.

Metre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi metre olur.
Santimetre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi santimetre olur.
Milimetre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi milimetre olur.
Fit ve kesirli inç: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi fit ve kesirli inç olur.  Birim formatı örneğin 15 '-10 3/4 " şeklindedir.
Fit ve ondalık basamaklı inç: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi fit ve ondalık basamaklı inç olur. Birim formatı örneğin 15 '- 10.7"şeklindedir.
Ondalık basamaklı fit: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi ondalık basamaklı fit olur. Birim formatı örneğin 15.89' şeklindedir.
Kesirli inç: İşaretlenirse, bilgi yazısını birimi kesirli inç olur.  Birim formatı örneğin 1901/2 " şeklindedir.
Ondalık basamaklı inç: İşaretlenirse, bilgi yazısını birimi ondalık basamaklı inç olur. Birim formatı örneğin 190.7"  şeklindedir.

Hane sayısı

Virgülden sonra kaç hane gösterileceğini belirler.  Listeden istenilen sayı seçilir. Örneğin 2 seçilirse, birimler  virgülden sonra iki hane şeklinde gösterilecektir. 0 seçilirse birimlerin, virgülden sonrası gösterilmeyecektir.

Kesirler

Kesirli inç formatında yapılacak ölçülendirmenin hangi hassasiyette gösterileceğini belirler. Listede, 1/2, ¼, 1/8, 1/16, 1/32, 1/34 hassasiyetine kadar seçenekler bulunmaktadır. ”Kesir yok” seçilirse, birimler kesirsiz görünür.

Yuvarlama aralığı

Metre, santimetre ya da milimetre olarak yapılacak ölçülendirmenin yuvarlama aralığını belirler. Yuvarlama yok seçilirse, ölçülendirme tam değerinde yapılır. Aralık büyüdükçe ölçülendirme seçilen aralık kadar yuvarlanır.

Sıfır birimi göster

İşaretli değilse, soldaki sıfır ve noktayı ölçülendirmede göstermez. Örneğin 0.20 değerini, 20 olarak ölçülendirir. İşaretli ise 0.20 değeri 0.20 olarak ölçülendirilir.

Küçük kesir yazısı

Kesirli inç formatı seçildiğinde, kesir kısmının büyük/küçük gösterilmesini belirler. İşaretli ise kesir tam sayının biraz üstünde ve küçük, işareti değilse kesir tam sayının yanında aynı büyüklükte gösterilir.

Sıfır fiti göster

0 fitli ölçlendirmede (1 fitten küçük ölçü değerinde) 0 ın gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. Örneğin işaretli değilse, 0' - 15" değerinde bir ölçüyü -15" olarak gösterir. İşaretli ise 0'-15" şeklinde gösterir.

0-1 aralığında sıfır inç’i göster

Örneğin 8'-0 1/6 " değerine sahip bir ölçülendirme inç kısmı 0-1 aralığındadır. Seçenek işareli değilse 8'-0 1/6 " değeri 8'- olarak gösterilecektir. Başka bir deyişle 0-1 aralığındaki inç değerleri gösterilmeyecektir.

Mutlak sıfır inç’i göster

İnçin kesin sıfır olduğu ölçülendirme değerinde sıfır inçin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. Örneğin tam 10' değerinde bir ölçülendirme, eğer bu seçenek işaretli ise, 10'-0" şeklinde gösterilecektir. İşaretli değilse 10"- şeklinde gösterilecektir.

Korkuluk - Küpeşte Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Küpeşte profilleri

Küpeşte listesinden bir küpeşte farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Seçilen küpeşte kesiti, küpeşte ekranında görüntülenir.

Korkuluk profilleri

Korkuluk listesinden bir korkuluk farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Seçilen korkuluk görüntüsü, korkuluk ekranında görüntülenir.

Yapı Bileşenleri Sekmesi

Yapı bileşenleri ekle: Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini duvar objesine atar.

  • Yapı Bileşeni Ekle butonunu tıklayın.

  • Bileşen Seçimi diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogda sol tarafta bulunan listeden malzeme ile ilgili klasörü tıklayın. Kullanmak istediğiniz malzemeyi seçin.

  • Sağ tarafta bulunan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonu tıklayın. “Bileşen Seçimi” diyaloğu kapanacaktır. Yapı Bileşenleri sekmesinde malzemeye ait özet bir satır görünecektir. Bir objeye birden fazla malzeme ataması yapılabilir.

Bileşen seçimi diyaloğu kullanım bölümünde bulunan parametreler şunlardır:

Değişiklik yok: Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin, malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1” satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40’ı kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın yerine aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar ile aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1” ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla: Malzemenin hangi ölçeğe -alana, çevreye, uzunluğa vs.-, bölgeye -yan alan, üst, kenar vs.- oranlanacağı belirlenir. Oranla liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.

Oranla listesinde merdiven objesi ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır.

Merdiven

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Çıkış hattı uzunluğu

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile merdivenin çıkış hattı uzunluğu  çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, malzemenin alanı olarak aynen kullanılacak demektir.

Üst alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, merdivenin üst yüzeyinin alanı ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, malzemenin hacmi olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

 

 

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.

Rıht sayısı

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, merdivenin rıht sayısı ile çarpılarak kullanılacak demektir


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/882639537