Genel Modelleme Kuralları

SİMGELER

fce = Betonun ortalama (beklenen) basınç dayanımı
fck = Betonun karakteristik basınç dayanımı
fco = Sargısız beton basınç dayanımı
fye = Donatı çeliğinin veya yapısal çeliğin ortalama (beklenen) akma dayanımı
fyk = Donatı çeliğinin veya yapısal çeliğin karakteristik akma dayanımı
fsy = Donatı çeliğinin veya yapısal çeliğin akma dayanımı


TBDY 5.4.1. Genel Modelleme Kuralları

5.4.1.1 – Bina taşıyıcı sistemleri daima üç boyutlu olarak modellenecektir.

5.4.1.2 – Birbirine dik iki yatay doğrultudaki deprem etkisi daima gözönüne alınacaktır.

5.4.1.3 – Doğrusal sönüm oranı, aksi belirtilmedikçe, %5 alınacaktır.

5.4.1.4 – Eksenel kuvvetlerin şekildeğiştirmiş taşıyıcı sistemde meydana getirdiği ikinci mertebe etkileri gözönüne alınacaktır.

5.4.1.5 – Şekildeğiştirmeye göre değerlendirme ve tasarıma esas modellemelerde aşağıda (a) ve (b) ’de verilen malzeme dayanımları esas alınacaktır:

(a) Mevcut binaların şekildeğiştirmeye göre değerlendirilmesinde beton ve donatı çeliğinin Bölüm 15 ’te tanımlanan mevcut dayanımları esas alınacaktır.

(b) Yeni yapılacak binaların şekildeğiştirmeye göre değerlendirilme ve tasarımında beton ve donatı çeliği ile yapı çeliğinin Tablo 5.1’de tanımlanan beklenen (ortalama) dayanımları esas alınacaktır. Tabloda fce ve fck betonun ortalama ve karakteristik basınç dayanımlarını, fye ve fyk ise çeliğin ortalama ve karakteristik akma dayanımlarını göstermektedir.

5.4.1.6 – Bu Bölüm ’e göre performans değerlendirmesi yapılacak süneklik düzeyi yüksek yeni betonarme taşıyıcı sistemlerde, kapasite tasarımı ilkeleri ve diğer sünek tasarım kurallarına göre yapılan ön tasarım nedeni ile, çevrim içi dayanım azalması, kesme hasarı, kolon-kiriş birleşim bölgesi hasarı, donatı bindirme boyu yetersizliği ve sargı donatısı yetersizliği etkileri taşıyıcı sistem ve çevrimsel davranış modellerinde dikkate alınmayabilir.

5.4.1.7 – Mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için modelleme ve hesap kuralları Bölüm 15 ’te verilmiştir.

 

TBDY Bölüm 15.2.3. Mevcut Malzeme Dayanımı
Taşıyıcı elemanların kapasitelerinin hesaplanmasında kullanılacak malzeme dayanımları Yönetmeliğin bu Bölüm ’ünde (TBDY Bölüm 15 ) mevcut malzeme dayanımı olarak tanımlanır.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/852230155