ŞGDT için Kütlelerin Modellenmesi

SİMGELER

g = Yerçekimi ivmesi [m/s2]
mj(S) = Tipik sonlu eleman düğüm noktası j ’ye etkiyen tekil kütle [t]
n = Hareketli yük katılım katsayısı
wj(S) = Tipik sonlu eleman düğüm noktası j 'ye etkiyen tekil ağırlık [kN]
wG,j(S) = Tipik sonlu eleman düğüm noktası j 'ye etkiyen tekil sabit (sabit yük etkisindeki) ağırlık [kN]
wQ,j(S) = Tipik sonlu eleman düğüm noktası j 'ye etkiyen tekil ek (hareketli yük etkisindeki) ağırlık [kN]


TBDY Madde 5.4.6. Kütlelerin Modellenmesi

Kütlelerin modellenmesi 4.5.9 ’a göre yapılacaktır.

 

TBDY Bölüm 4.5.9. Kütlelerin Modellenmesi

4.5.9.1 – Taşıyıcı sistem elemanlarının çubuk, levha (membran) veya kabuk sonlu eleman olarak modellenmeleri durumunda tekil düğüm noktası kütleleri, bağlı sonlu elemanların kapsama alanlarındaki yayılı kütlelerin bileşkeleri olarak atanırlar. Sonlu eleman düğüm noktalarındaki tekil kütleler, sadece iki yatay veya ek olarak düşey öteleme serbestlik derecelerine karşı gelecek şekilde tanımlanırlar.

4.5.9.2 – Tipik sonlu eleman düğüm noktası j ’ye etkiyen tekil kütle mj(S) Denk.(4.16) ile hesaplanacaktır.

Burada wj(S) ve wj(S) sonlu eleman düğüm noktası j ’ye etkiyen bileşke sabit yük ve hareketli yükü göstermektedir. Denk.(4.16) ’da yer alan hareketli yük kütle katılım katsayısı, n , Tablo 4.3 ’te verilmiştir. Endüstri binalarında sabit ekipman ağırlıkları için n = 1 alınacak, ancak vinç kaldırma yükleri kat ağırlıklarının hesabında gözönüne alınmayacaktır. Çatı katı ağırlığının hesabında kar yüklerinin %30’u gözönüne alınacaktır. Yapısal olmayan eleman ve donanımlarla ilgili olarak 6.1.3 ’te verilen koşul dikkate alınacaktır.

4.5.9.3 – Kat döşemelerinin 4.5.6.4 ’e göre kendi düzlemleri içinde rijit diyafram olarak modellenmeleri durumunda kat kütleleri, kat kütle merkezindeki ana düğüm noktası ’nda düzlem içi üç bağımsız rijit hareket serbestlik derecesi’ne karşı gelecek şekilde tanımlanır. Bağımsız serbestlik dereceleri, genellikle iki yatay öteleme serbestlik derecesi ile ana düğüm noktasından geçen düşey eksen etrafındaki dönme serbestlik derecesi olarak seçilirler. Kat kütlelerinin hesabında da Denk.(4.16) esas alınacaktır. Döşemedeki düşey serbestlik derecelerine karşı gelen kütleler 4.5.9.2 ’deki gibi tanımlanacaktır.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/855802315