Tekil Düğüm Noktaları Kütleleri Tanımlanması (5.4.6)

  • 4.5.9.1’ e uygun olarak otomatik modellenir.

  • Denklem 4.16 ile yapılan hesaplarda Tablo 4.3 Hareketli Yük Kütle Katılım Katsayısı kullanıcı denetimindedir.


SİMGELER

g = Yerçekimi ivmesi [m/s2]
mj(S) = Tipik sonlu eleman düğüm noktası j ’ye etkiyen tekil kütle [t]
n = Hareketli yük katılım katsayısı
wj(S) = Tipik sonlu eleman düğüm noktası j 'ye etkiyen tekil ağırlık [kN]
wG,j(S) = Tipik sonlu eleman düğüm noktası j 'ye etkiyen tekil sabit (sabit yük etkisindeki) ağırlık [kN]
wQ,j(S) = Tipik sonlu eleman düğüm noktası j 'ye etkiyen tekil ek (hareketli yük etkisindeki) ağırlık [kN]
G = Sabit yük etkisi
Q = Hareketli yük etkisi


Taşıyıcı sistem elemanları çubuk sonlu eleman (kolon, kiriş) veya kabuk sonlu eleman (perde,döşeme) olarak modellenir. Sabit yük G, ve hareketli yük Q, ya göre kütleler sonlu elemanların düğüm noktalarına yayılı kütlelerin bileşkeleri olarak tanımlanır. Sonlu elemanların düğüm noktalarına tanımlanan bu tekil kütleler, iki yatay ve düşey öteleme sebestlik derecelerine karşı gelecek şekilde dikkate alınır.

Tipik bir sonlu elemanın düğüm noktası (çubuk veya kabuk) j olmak üzere, j noktasında sabit yük, G ve hareketli yük, Q etkisinden ötürü oluşan kütle Denk.(4.16) ile hesaplanır.

Herhangi bir sonlu elemnın j noktası için; wG,j(S) sonlu elemanın düğüm noktasında oluşan sabit yükü (G) ve wQ,j(S) sonlu elemanın düğüm noktasında oluşan hareketli yükü (Q) temsil etmektedir. Bu durumda sonlu elemanın j düğüm noktasına etkiyen tekil kütle mj(S) değeri wj(S)/g bağıntısı ile bulunmaktadır. Burada g yerçekimi ivmesini temsil etmektedir.

Hareketli yük kütle katılım katsayısı, n, TBDY Tablo 4.3 'de belirtilen ve bina kullanım amacına göre belirlenen bir katsayıdır.

Tanımlanan sabit ve hareketli yük etkisindeki yapının sonlu elemanların düğüm noktalarında oluşan kütleler yukarıdaki şartlara uygun olacak şekilde otomatik olarak hesaplanmaktadır. Aşağıdaki şekilde çubuk ve kabuk elemanlardan oluşan bir sistemin sonlu eleman düğüm noktaları gösterilmiştir. Yukarıdaki kriterlere göre hesaplanan kütleler bu düğüm noktalarına tanımlanmaktadır. Bu durumda tekil kütleler çubuk elemanların iki ucunda bulunan düğüm noktalarına ve kabuk elemanların dört ucunda bulunan düğüm noktalarına sabit ve hareketli yük etkileri dikkate alınacak şekilde otomatik olarak tanımlanır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1360330991