Bina Tabanı ve Bina Yüksekliği

SİMGELER

HN = Bina Toplam Yüksekliği
Tp,tüm = Birbirine dik bina eksenlerinin herbirinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda, bodrum katlar dahil binanın tümü için aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodu
Tp,üst = Birbirine dik bina eksenlerinin herbirinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda, binanın tümüne ait taşıyıcı sistemde zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum kütleleri hesaba katılmaksızın aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodu


3.3.1. Bina Tabanı ve Bina Yüksekliği

3.3.1.1 – Aşağıda (a) ve (b) ’de verilen koşulların her ikisini de sağlayan bodrumlu binalar’da bina tabanı, bodrum perdelerinin üst kotundaki kat döşemesi seviyesinde tanımlanır.

(a) Rijit bodrum perdelerinin binayı her taraftan veya en az üç taraftan çevrelemesi,

(b) Birbirine dik bina eksenlerinin herbirinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda, bodrum katlar dahil binanın tümü için hesaplanan doğal titreşim periyodu ’nun, aynı taşıyıcı sistemde zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum kütleleri hesaba katılmaksızın aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodu ’na oranının 1.1’den küçük olması (Tp,tüm ≤1.1 Tp,üst ) .

3.3.1.2 – 3.3.1.1 ’de verilen koşullardan herhangi birini sağlamayan bodrumlu binalar ve bodrumsuz binalar’da bina tabanı temel üst kotunda tanımlanır.

3.3.1.3 – Deprem hesabı bakımından bina yüksekliği HN , 3.3.1.1 veya 3.3.1.2 ’ye göre tanımlanan bina tabanı ’ndan itibaren ölçülen yükseklik olarak tanımlanır. Bu tanımda, çatı döşemesinin üzerinde yer alan asansör makine dairesi ve benzeri küçük kütleli uzantılar dikkate alınmayabilir.

 


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836436549