Şekildeğiştirme ve İç Kuvvet Sınırları (Mevcut Bina)

SİMGELER

bw = Kirişin gövde genişliği
d = Kiriş ve kolonun faydalı yüksekliği
fctm = 15.2.4.3’e göre tanımlanan mevcut betonun çekme dayanımı
Lp = Plastik mafsal boyu [m]
Ls = Kesme açıklığı [m]
Ve = Kolon, kiriş ve perdede esas alınan tasarım kesme kuvveti
ρsh = Gözönüne alınan doğrultuda enine donatının hacimsel oranı


TBDY Madde 5.8.1.6 - Mevcut bina elemanlarının değerlendirilmesinde izin verilen birim şekildeğiştirme ve iç kuvvet sınırları Bölüm 15 ’te tanımlanmıştır.


 

TBDY Bölüm 15.2.3. Mevcut Malzeme Dayanımı

Taşıyıcı elemanların kapasitelerinin hesaplanmasında kullanılacak malzeme dayanımları Yönetmeliğin bu Bölüm’ünde mevcut malzeme dayanımı olarak tanımlanır.

 

TBDY Bölüm 15.2.12. Bilgi Düzeyi Katsayıları

(a) İncelenen binalardan edinilen bilgi düzeylerine göre eleman kapasitelerine uygulanacak Bilgi Düzeyi Katsayıları Tablo 15.1 ’de verilmektedir.

(b) Malzeme dayanımları, özellikle belirtilmedikçe ilgili tasarım yönetmeliklerinde verilen malzeme katsayıları ile bölünmeyecektir. Eleman kapasitelerinin hesabında mevcut malzeme dayanımları kullanılacaktır.

 

TBDY Bölüm 15.7.1. Betonarme ve Önüretimli Betonarme Elemanların Kesit Birim Şekildeğiştirme ve Plastik Dönme Sınırları

15.7.1.1 – Beton ve donatı çeliğinin 15.5.4 ’e veya 15.6.2 ’ye göre elde edilen birim şekildeğiştirme talepleri, aşağıda tanımlanan birim şekildeğiştirme kapasiteleri ile karşılaştırılarak, kesit düzeyinde taşıyıcı sistem performansı belirlenecektir.

15.7.1.2 – Şekildeğiştirme hesabı yapılan betonarme elemanların boyuna donatıları nervürsüz (düz) donatı çeliği ile düzenlenmişse, donatı çeliği birim şekildeğiştirme talebi ve plastik dönme talebi 1.5 ile çarpılarak arttırılacaktır.

15.7.1.3 – Plastik şekildeğiştirmelerin meydana geldiği betonarme sünek kiriş, perde ve kolon elemanlarında, çeşitli kesit hasar sınırlarına göre izin verilen birim şekildeğiştirme ve plastik dönme üst sınırları (kapasiteleri) 5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3 ve 5.8.1.4 ’de tanımlanmıştır. Denk.(5.4d) ’deki ρsh hesabında 90 derece kapalı etriyelerin %30 ’u hesaba dahil edilebilir. 5.8.1.2 ’de verilen Denk.(5.6) ’da Ls , Lp ’den küçük alınmayacaktır.

15.7.1.4 – Şekildeğiştirme hesabı yapılan betonarme kesitin kesme kuvveti oranı Ve / (bwd fctm) < 0.65 ise 15.7.1.3 ’e göre hesaplanan şekildeğiştirme üst sınırları geçerlidir. Kesme kuvveti oranı 1.30 ’dan büyük ise 15.7.1.3 ’e göre hesaplanan şekildeğiştirme üst sınırları 0.50 ile çarpılarak azaltılacaktır. Ara değerler için doğrusal enterpolasyon uygulanacaktır.Sonraki Konu