B2 Türü Düzensizlik (3.6.2.1.)

  • B2 düzensizlik kontrolleri otomatik olarak yapılır ve Deprem Yönetmeliği raporunda detaylı olarak sonuçları verilir.


SİMGELER

hi = i’inci katın yüksekliği
Δi(x) = (X) deprem doğrultusunda herhangi bir kolon veya perde için, ardışık iki kat arasındaki yerdeğiştirme farkını ifade eden azaltılmış göreli kat ötelemesi
ηki = i’inci katta tanımlanan Raijitlik Düzensizliği Katsayısı


B2, Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği, Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, bodrum katlar dışında, herhangi bir i’inci kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranına bölünmesi ile tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı ηki ’nin 2.0’den fazla olması durumudur.
ηki = (Δi(X)/hi)ort / (Δi+1(X)/hi+1)ort > 2.0 veya
ηki = (Δi(X)/hi)ort / (Δi-1(X)/hi-1)ort > 2.0

Bu düzensizlik türü TBDY Bölüm 4.6 'da açıklanan Doğrusal Hesap Yönteminin Seçilmesi 'ni etkiler. Tablo 4.4 'e göre Burulma Düzensizliği Katsayısı ηbi değerinin 2 den küçük olması durumunda Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılabilir. Ancak ideCAD Statik TBDY Bölüm 4.8 'de belirtilen Modal Hesap Yöntemleri ile Doğrusal Deprem Hesabı 'nı kullanır (https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/838565899 ve https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/838565906). Bu nedenle yapı B2 türü düzensizlik içerirse 3.6.2.1 'e göre Modal Hesap Yöntemleri ile Doğrusal Deprem Hesabı geçerlidir.

Tablo 3.6 'ya göre göreli kat ötelemelerinin hesabı, +- %5 dışmerkezlik etklileri gözönüne alınarak TBDY Bölüm 4.7 'de anlatılan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi 'ne göre yapılır. Binanın deprem hesabında Modal Hesap Yöntemleri kullanılırken B2 türü düzensizlik kontrolünde Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılır.