İstatistiksel Birleştirme Yapılmayacak Koşulu (5.6.6.2)

  • Her bir itme adımında mod şekilleri ve modal yük vektörleri otomatik hesaplanır.

  • Çok Modlu İtme Yöntemi ’nde binanın farklı titreşim modları için tanımlanan bağımsız sabit modal yük vektörlerinin yapıya artımsal olarak ayrı ayrı otomatik uygulanır.

  • Artımsal olarak ayrı ayrı uygulanan yük verktörlerinden elde edilen iç kuvvetler istatistiksel olarak birleştirilmez, 4B.2.4 'e göre birleştirilmiş modal eleman uç yerdeğiştirmeleri ve akma dönmeleri ile uyumlu olarak otomatik hesaplanır.


TBDY Madde 5.6.6.2 - Kullanılan Çok Modlu İtme Yöntemi ’nde binanın farklı titreşim modları için tanımlanan bağımsız sabit modal yük vektörlerinin yapıya artımsal olarak ayrı ayrı uygulanması durumunda, elde edilen modal iç kuvvetler istatistiksel olarak birleştirilmeyecek, 4B.2.4 ’e göre birleştirilmiş modal eleman uç yerdeğiştirmeleri ve akma dönmeleri ile uyumlu olarak hesaplanacaktır.

Çok modlu itme analizi yöntemi Artımsal Spektrum Analizi (ARSA), her bir itme adımında oluşan plastik mafsallar ile uyumlu mod şekillerini gözönüne alan “adaptive” bir yöntemdir ve her bir itme adımında artımsal ölçek katsayısı hesaplanmaktadır. Her bir adım sonunda hesaplanan iç kuvvetler birikimli olarak elde edilmektedir. https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836436433 başlığında anlatıldığı üzere her bir adım sonunda elde edilen iç kuvvetler, bir önceki adımda hesaplanan iç kuvvetlere eklenir ve böylece iç kuvvetler birikimli olarak elde edilmiş olur. Ancak modal iç kuvvet artımları TBDY Madde 4B.2.4 'te anlatılan Tam Karesel Birleştirme (TKB veya CQC) ile elde edilmektedir. Bu nedenle her bir itme adımı sonunda elde edilen iç kuvvetler ististiksel olarak değil birikimli olarak elde edilmektedir. Ancak her bir itme adımındaki iç kuvvet artımları 4B.2.4(a) 'ya göre (TKB veya CQC) elde edilir. Bu nedenle iç kuvvetler, eleman uç yerdeğiştirmeleri ve akma dönmeleri uyumlu olarak hesaplanmış olur.

ARSA yöntemi ile itme analizinin i 'inci adımında, mod birleştirme sonucu hesaplanan, ( X ) ve ( Y ) deprem doğrultusu için ayrı ayrı hesaplanan yapısal karşılıklar yani tipik yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvvet değerleri rx(i) ve ry(i) ile ifade edilir.

Yukarıdaki denklemde ve i ( X ) ve ( Y ) deprem doğrultusunda itme analizinin i 'inci adımında, tipik bir n 'inci doğal titreşim moduna ait =1 alınarak hesaplanmış tipik yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvvet değerleridir. Daha sonra katsayısının gerçek değeri hesaplanır ve yukarıdaki denklemde yerine konularak işlem yapılır. Burada ve aşağıda gösterildiği gibi 4B.2.4(a) 'ya göre (CQC) ile birleştirilmektedir.

, ve bulunduktan sonra artık rx(i) ve ry(i) yani o adımın sonunda elde edilen iç kuvvetler bulunmuş olur. Bu durumda her bir itme adımında elde edilen iç kuvvetler istatistiksel olarak değil birikimli olarak hesaplanmıştır. Ancak bu iç kuvvet artımları CQC kuralı ile birleştirildiğinden modal iç kuvvetler 4B.2.4 ’e göre birleştirilmiş modal eleman uç yerdeğiştirmeleri ve akma dönmeleri ile uyumlu olarak hesaplanmış olur.