Tüm Modların Dinamik Karşılıklarının Belirlenmesi ve TKB (CQC) Yönteminin Uygulanması

  • Her bir itme adımında, tüm modlar için dinamik karşılıklar belirlenir ve TKB (CQC) yöntemi yapılsal karşılıklar otomatik belirlenir.


ARSA yöntemi ile itme analizinin i 'inci adımında, mod birleştirme sonucu hesaplanan, ( X ) ve ( Y ) deprem doğrultusu için ayrı ayrı hesaplanan yapısal karşılıklar yani tipik yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvvet değerleri rx(i) ve ry(i) ile ifade edilir.

TBDY Bölüm Ek 4B.2.4 'te Tam Karesel Birleştirme (TKB veya CQC) kuralı anlatılmıştır. Buna göre ( X ) ve ( Y ) deprem doğrultusu için i 'inci itme adımı sonunda taşıyıcı sistemin herhangi bir noktasında veya kesidinde oluşan herhangi bir yerdeğiştirmeyi, plastik şekildeğiştirmeyi veya iç kuvvetler ve aşağıdaki bağıntılar ile hesaplanmaktadır.

Bu denklemde m ve n mod sayısını, x ve y deprem doğrultusunu ifade etmektedir. Örneğin ( X ) deprem doğrultusunda itme analizinin i 'inci adımında, tipik bir n 'inci doğal titreşim moduna ait =1 alınarak hesaplanmış yapısal karşılıklardır. https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836436416 başlığında anlatılmış ve değerleri, yukarıdaki bağıntılar kullanılarak diğer bir deyişle CQC yöntemi ile birleştirilerek ve değerleri elde edilir.

Yukarıdaki denklemde ρmn , m ve n modlarına ait çapraz korelasyon katsayısı 'nı göstermektedir. TBDY Denklem 4B.5a 'ya göre ρmn aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır.

Burada βmn , gözönüne alınan m’inci ve n’inci doğal titreşim periyotlarının oranını, ξm ve ξn ise aynı modlara ait olan ve birbirinden farklı alınabilen modal sönüm oranları ’nı göstermektedir.

Bu işlemler uygulandığında i 'inci adımın sonunda ( X ) ve ( Y ) deprem doğrultusu için tipik yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvvet değerleri rx(i) ve ry(i) hesaplanmış olur.