Kirişlerin Kesme Güvenliği

SİMGELER

Ac = Eleman tüm kesit beton alanı
bw = Kirişin gövde genişliği
D = Dayanım Fazlalığı Katsayısı
d = Kirişin faydalı yüksekliği
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı
fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı
fyk = Boyuna donatının karakteristik akma dayanımı
fyd = Boyuna donatının tasarım akma dayanımı
ln = Kolonun kirişler arasında kalan serbest yüksekliği, kirişin kolon veya perde yüzleri arasında kalan serbest açıklığı
Mpi = Kirişin sol ucu i ’deki kolon yüzünde fck , fyk ve çeliğin dayanım artışı gözönüne alınarak hesaplanan pozitif veya negatif moment kapasitesi
Mpj = Kirişin sağ ucu j ’deki kolon yüzünde fck , fyk ve çeliğin dayanım artışı gözönüne alınarak hesaplanan pozitif veya negatif moment kapasitesi
Mri = Kirişin sol ucu i ’deki kolon veya perde yüzünde fcd ve fyd’ye göre hesaplanan pozitif veya negatif taşıma gücü momenti
Mrj = Kirişin sağ ucu j ’deki kolon veya perde yüzünde fcd ve fyd ’ye göre hesaplanan negatif veya pozitif taşıma gücü momenti
Vc = Betonun kesme kuvveti dayanımına katkısı
Vd = Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti
Vdy = Kirişin herhangi bir kesitinde yük katsayıları ile çarpılmamış düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş kesme kuvveti
Ve = Kiriş enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti
Vr = Kiriş kesitinin kesme kuvveti dayanımı


TBDY Madde 7.4.5. Kirişlerin Kesme Güvenliği

7.4.5.1 - Kirişlerde enine donatı hesabına esas alınacak kesme kuvveti, Ve , depremin soldan sağa veya sağdan sola etkimesi durumları için ayrı ayrı ve elverişsiz sonuç verecek şekilde, Denk.(7.9) ile bulunacaktır (Şekil 7.9).

Kiriş uçlarındaki moment kapasiteleri, Mpi ≈1.4Mri ve Mpj ≈1.4Mrj olarak alınabilir. Düşey yükler ile birlikte depremden hesaplanan D ile artırılmış kesme kuvvetinin toplamının, Denk.(7.9) ile hesaplanan Ve ’den küçük olması durumunda, Ve yerine bu kesme kuvveti kullanılacaktır.

7.4.5.27.4.5.1 ’e göre hesaplanan kesme kuvveti, Ve , Denk.(7.10) ile verilen koşulları sağlayacaktır. Denk (7.10) ’daki ikinci koşulun sağlanamaması durumunda, kesit boyutları gerektiği kadar büyültülerek deprem hesabı tekrarlanacaktır.

7.4.5.3 – Kiriş enine donatısının hesabında, betonun kesme dayanımına katkısı, Vc , TS 500’e göre belirlenecektir. Ancak, 7.4.4 ’te tanımlanan kiriş sarılma bölgelerindeki enine donatının hesabında, sadece deprem yüklerinden oluşan kesme kuvvetinin depremli durumdaki toplam kesme kuvvetinin yarısından daha büyük olması halinde, betonun kesme dayanımına katkısı Vc = 0 alınacaktır. Çerçeve kirişlerinde pilyelerin kesme dayanımına katkıları gözönüne alınmayacaktır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/823690081