Her Doğrultu ve Her Mod için İç Kuvvetlerin Elde Edilmesi

  • Her bir itme adımında, her doğrultu ve mod için iç kuvvetler otomatik hesaplanır.


Ardışık iki plastik mafsal oluşumu arasındaki herhangi bir i 'inci itme adımı sonunda, sonunda, taşıyıcı sistemin herhangi bir (j) noktasında veya kesidinde oluşan herhangi bir yerdeğiştirmeyi, plastik şekildeğiştirmeyi veya iç kuvveti temsil eden tipik büyüklük rj(i) olarak temsil edilir ve aşağıdaki denklem ile hesaplanmaktadır.

Yukarıdaki denklemde rj(i) değeri mod birleştirme analizi sonucunda diğer bir deyişle CQC yöntemi ile birleştirilmiş yerdeğiştirmeyi, plastik şekildeğiştirmeyi veya iç kuvvettir. Bu nedenle ilk başta her doğrultu ve her mod için yerdeğiştirmeyi, plastik şekildeğiştirmeyi veya iç kuvvetlerin elde edilmesi gerekmektedir. terimi itme analizinin i 'inci adımındaki yapılan doğrusal (lineer) mod birleştirme analizi sonucunda, herhangi bir ( j ) noktasında veya kesidinde hesaplanan tipik yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvvet değeridir.

( X ) ve ( Y ) doğrultusundaki deprem için, itme analizinin i 'inci itme adımında, tipik bir n 'inci doğal titreşim moduna ait ( j ) noktasında veya kesidinden hesaplanan tipik yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvvet artımını Δrxn(i) ve Δryn(i) şeklinde ifade edilir.

ve terimleri, sırasıyla ( X ) ve ( Y ) doğrultusundaki deprem için, ayrı ayrı hesaba katılan, itme analizinin i 'inci adımında, tipik bir n 'inci doğal titreşim moduna ait =1 alınarak hesaplanan tipik yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvvet değeridir. Bu terimlerin hesabında sisteme i 'inci adımındaki yapılan doğrusal (lineer) mod birleştirme analizi yapılır. 'nin gerçek değeri https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836403750 başlığında anlatıldığı şekli ile bulunduktan sonra Δrxn(i) ve Δryn(i) değerleri birikimli ölçek katsayısı ile her mod için hesaplanmış olur.