Radye Döşeme Ayarları

Radye Döşeme Ayarları komutu ile betonarme radye döşeme boyut, kot, materyal seçimi, statik materyal gibi ayarlarına ulaşılır.

Radye Döşeme Ayarları Komutunun Yeri

Radye döşeme komutunu çalıştırdıktan sonra ekrana gelen Radye döşeme yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Ayrıca ribbon menüde Betonarme sekmesi Temel - Zemin başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Döşeme adı

Radye döşemenin adıdır. Radye döşemenin çiziliş sırasına göre rakam artar (RD01, RD02, RD03 vb.) Radye döşeme adları istenirse sonradan Obje Adlandır komutu ile değiştirilebilir.

Döşeme kenarı rengi

Radye döşeme kenar çizgilerinin rengi ayarlanır. Renk kutucuğunun üzerine farenin sol tuşu ile tıklanıp, fare imleci açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş serbest bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Renk kutucuğu klavyeden shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir.

Döşemenin içini boya

Seçenek işaretlenirse planda radye döşeme sınırları içerisinde kalan bölge boyalı olarak gösterilir.

Boyama rengi

Radye döşemenin içinin boyanacağı renk ayarlanır. Renk kutucuğunun üzerine farenin sol tuşu ile tıklanıp, fare imleci açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş serbest bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Renk kutucuğu klavyeden shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir.

Kalınlık

Radye döşeme yüksekliği girilir. Döşeme kat tavanından başlar ve verilen yükseklik kadar aşağıya doğru sarkar. Döşeme yüksekliği artırılırsa, döşeme aşağıya doğru kalınlaşır.

Kot

Radye döşeme kotu girilir. Kot sıfır olduğu zaman, Radye döşeme üst yüzeyi kat tabanı ile aynı hizadadır. Pozitif değer girilirse radye döşeme kat tabanından yukarıya doğru yükselir, negatif değer girilirse kat tabanının altına düşer.

Bileşik materyal kullan

Bileşik materyaller döşemenin kesitte farklı malzeme görünümünde çizilmesine olanak tanır. İşaretlenirse, “Bileşik Materyal” editöründe tanımlanmış materyallerin kullanılmasını sağlar. Satır işaretlendikten sonra altta listede bulunan bileşik materyallerden bir tanesi farenin sol tuşu ile seçilir. Seçilen bileşik materyale  göre döşemenin kesitteki görünümünü  değiştirir.

Bileşik materyali ters çevir

İşaretlenirse radye döşemede kullanılan materyaller ters çevrilirler. Kesit alındığında mahal kesit alanında üstte görünen tarama altta, altta görünen tarama üstte görünür.

Kaplama

Listeden kaplama yükü için uygun olan değeri seçilir. Listede çıkan değerler, döşeme yük kütüphanesinde tanımlanmış değerlerdir ve sadece kaplama ağırlığına göre hazırlanmışlardır. Radye döşemenin betonarme ağırlığı analiz sırasında otomatik eklenecektir. Listedeki bir değeri kullanmak yerine başka bir değer kullanacaksanız, listeden "kullanıcı  tanımlıyı" seçiniz ve bir değer giriniz.

Q

Listeden hareketli yük için uygun olan değeri seçiniz. Listede çıkan değerler, döşeme yük kütüphanesinde tanımlanmış değerlerdir. Listedeki bir değeri kullanmak yerine başka bir değer kullanacaksanız, listeden "kullanıcı  tanımlıyı" seçin ve bir değer girin.

Dokular Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Tek materyal

Tek materyal seçeneği işaretlenerek, radye döşemenin tüm yüzeylerinde, “Üst materyal” ‘de seçilen materyal kullanılır

Üst materyal

Radye döşemenin üst yüzeyinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Farenin sol tuşu ile materyal listesi penceresi açılır. Açılan materyal listesinden materyal seçilir. Materyaller önceden tanımlanmış olmalıdır.

Alt materyal

Radye döşemenin alt yüzeyinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Farenin sol tuşu ile materyal listesi penceresi açılır. Açılan materyal listesinden materyal seçilir. Materyaller önceden tanımlanmış olmalıdır.

Diğer materyal

Radye döşemenin üst ve alt yüzeyinin dışında kalan yüzeylerde kullanılacak materyal listeden seçilir. Farenin sol tuşu ile materyal listesi penceresi açılır. Açılan materyal listesinden materyal seçilir. Materyaller önceden tanımlanmış olmalıdır.

Doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve ilgili çatı üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır. Her yüzey için ayrı ayrı belirlenebilir.

Açı

Doku açısı girilir.

U aynalama

Dokunun y düzlemine göre simetrisini alır.

V aynalama

Dokunun x düzlemine göre simetrisini alır.

U ofset

Dokunun x düzlemindeki hareket değeri girilir.

V ofset

Dokunun y düzlemindeki hareket değeri girilir

Yazılar Sekmesi

 

Özellikler

Özellikler

Döşeme bilgi yazısı

Radye döşeme adının, yüksekliğinin ve yük bilgilerinin radye döşeme üzerine yazılması isteniyorsa işaretlenir.

Daire çapı

Radye döşeme etiket dairesi çapını verin.

Öteleme X, Y

Radye döşeme dairesinin yerleştirilen konumuna göre yatay ve dikey öteleme mesafelerini verin.

İsim rengi

Radye döşeme isim rengi. Renk seçmek için farenin sol tuşunu renk kutusu üstüne tıklayın ve basılı tutarak açılan renk paleti üzerinde kaydırın. İstediğiniz rengin üzerine geldiğinizde bırakın.

Parametre rengi

Radye döşeme üzerinde tanımlanan kaplama ve hareketli yük ile radye döşeme yüksekliği yazılarının rengi ayarlanır. Renk kutucuğunun üzerine farenin sol tuşu ile tıklanıp, fare imleci açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş serbest bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Renk kutucuğu klavyeden shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir.

Daire rengi

Radye döşeme adı ile yüksekliğini içine alan dairenin rengi ayarlanır. Renk kutucuğunun üzerine farenin sol tuşu ile tıklanıp, fare imleci açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş serbest bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Renk kutucuğu klavyeden shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir.

Yazı tipi

Yazı tipi butonu tıklanarak Yazı Tipi Ayarları diyaloğu açılır. Bu diyalogdan yazı tipi ayarlanır.

Yazı yerleşimi

Radye döşeme üzerinde radye döşeme dairesinin konumu seçilir.

Statik Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Statik malzeme

Elemanda kullanılacak statik malzemeyi listeden seçin. Statik malzeme betonarme elemanı olarak Yapı Ağacında Malzemeler altında tanımlanabilir.

Sonlu elemanlar genişliği

Radye döşeme hesabında esas alınacak maksimum sonlu eleman genişliğini girilir. Program döşemeleri yamuk formda  sonlu elemanlara bölerek radye döşeme analizini yapar. Sonlu eleman genişliği, bu satıra girilen değeri aşmamak kaydıyla radye döşeme şekline göre otomatik ayarlanır.

Moment hesap açısı

Radye döşeme momentlerinin 3 boyutlu görüntüde hangi eksene göre gösterileceğini belirleyen parametredir. Buraya girilen değer yatay x eksenine göre hesap açısıdır. Normalde global X eksenine paralel olan bir döşemenin momentleri yatay ve dikey yönde gösterilir. Bu parametre değiştirilerek farklı eksenlere göre moment hesabı 3 boyutlu görüntüde görülebilir.  Bununla birlikte bilindiği üzere döşeme betonarmesi için programda betonarme hesap aksı tanımlanır. Betonarme hesap aklarının bu parametre ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Program betonarme hesabını döşeme betonarme hesap akslarına göre yapar.

Hareketli yük çarpanı

Radye temel ayarlarında bu kutucuğun bir önemi yoktur.

Betonarme hesap akslarını oluştur

Radye döşeme yerleştirildiğinde döşeme betonarmesi için döşemede tanımlanması gereken betonarme hesap akslarının program tarafından otomatik oluşturulması için bu seçenek işaretlenebilir. Bu durumda tanımlanan her bir döşemede döşemenin tam ortasından yatay ve dikey iki adet betonarme hesap aksı oluşturulur. Seçenek işaretlenmezse, kullanıcı döşeme betonarmesi için “betonarme hesap aksı” komutunu kullanarak dileği şekilde ve sayıda betonarme hesap aksı tanımlayabilir.

Betonarme hesap akslarını göster

Radye döşeme betonarmesinin yapılacağı doğrultuyu gösteren betonarme hesap akslarının döşeme üzerlerinde gösterilmesi isteniyorsa işaretlenir. Bu gösterim sadece bilgi amaçlıdır ve kalıp ve/veya donatı planlarında çizilmez.

Çap

Sehpa donatısının çapı girilir.

Sayı

Sehpa donatısının metrekaredeki sayısı girilir.

Boyutlar

Sehpa donatısının boyutları girilir. Sehpa donatısının yüksekliği, döşeme yüksekliğinden pas payı çıkartılarak bulunur. Yüksekliğe yazılacak negatif veya pozitif değer, programın hesapladığı yükseklik değerine eklenir.

SehpaDonatısınınYüksekliği= TemelYüksekliği - 2*RadyeBetonÖrtüsüKalınlığı + GirilenDeğer

Yatak katsayısı çarpanı

Ayarlarda tanımlanabilen yatay katsayısı değerini geçerli radye döşeme için değiştirme olanağını verir. Yatay katsayısı değeri girilen oranla çarpılarak kullanılır. Bu olanak ile yatay katsayısı her bir radye alanı için farklı bir değerde kabul edilebilir.  

Maksimum gönye uzunluğu

Gönye yapılan donatılar için gönye uzunluğunu belirleyen parametredir. Normalde gönye radye kalınlığından, alttan ve üstten net beton örtüsü kalınlığı çıkartılarak bulunan değerdir ancak radye kalınlığının büyük olduğu durumlara gönye kalınlığını bu satıra girilen değer ile sınırlandırılır.: Elemanda kullanılacak statik materyali listeden seçin. Statik materyal betonarme elemanı olarak Yapı Ağacında Materyaller altında tanımlanabilir.

Yapı Bileşenleri Sekmesi

Yapı Bileşenleri Ekle: Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini objeye atar.

  • Yapı Bileşeni Ekle butonunu tıklayın.

  • Bileşen Seçimi diyalogu açılacaktır.

  • Bu diyalogda sol tarafta bulunan listeden malzeme ile ilgili klasörü tıklayın. Kullanmak istediğiniz malzemeyi seçin.

  • Sağ tarafta bulunan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonu tıklayın. “Bileşen Seçimi” diyaloğu kapanacaktır. Yapı Bileşenleri sekmesinde malzemeye ait özet bir satır görünecektir. Bir objeye birden fazla malzeme ataması yapılabilir.

Bileşen seçimi diyalogunda bulunan parametreler şunlardır:

Bileşen seçimi diyaloğu kullanım bölümünde bulunan parametreler şunlardır:

Değişiklik yok: Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin, malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1” satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40’ı kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın yerine aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar ile aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1” ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla: Malzemenin hangi ölçeğe -alana, çevreye, uzunluğa vs.-, bölgeye -yan alan, üst, kenar vs.- oranlanacağı belirlenir. Oranla liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.

Oranla listesinde radye döşeme objesi ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır:

Radye Döşeme

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Çevre

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile döşemenin çevresi  çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Üst alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, döşemenin üstünde kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Alt alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, döşemenn altında kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Üst ve alt alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile döşemenin üst ve alt tarafında kalan yüzey alanlarının toplamı çarpılarak bulunan değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, hacim değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Hacim

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü ile döşeme hacmi çarpılarak kullanılacak demektir.

Sayı

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/871464961